• W Polsce nie ma jednolitych przepisów regulujących mycie aut poza myjniami
 • Za mycie auta na prywatnej, niedostosowanej do tego posesji w większości gmin grozi mandat w wysokości do 500 zł
 • W każdej gminie musi obowiązywać Regulamin, który reguluje m.in. kwestie mycia i napraw aut poza przeznaczonymi do tego miejscami

Na szczęście, po rozluźnieniu przepisów dotyczących ograniczeń w poruszaniu, problem z karaniem osób które na ogólnodostępnych myjniach chciały umyć swoje auta na szczęście już się skończył. Są jednak i tacy, którzy nawet mając możliwość skorzystania z myjni i tak wolą zająć się swoim samochodem na własnym podwórku. O tym, że zainteresowanie samodzielnym myciem aut świadczyć może to, jak szybko na marketowych promocjach znikają z półek niedrogie, amatorskie myjki ciśnieniowe. Z dostępnością samochodowych szamponów też nie ma problemu. Powstaje jednak pytanie, czy można legalnie ich używać. Niestety, na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi – to zależy przede wszystkim od tego, gdzie mieszkamy, często też od tego czym chcemy myć auto i jak przygotowana jest do tego nasza posesja.

Tak sprawdzisz przepisy o myciu aut w Twojej miejscowości

O tym, czy myć samochody poza myjniami decydują samorządy gmin. Ich uprawnienia w tej dziedzinie wynikają z U S T AWY z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art. 4. ustawy stanowi, że Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem (…). Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące (obok kilkudziesięciu innych kwestii -przyp. redakcji) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

Rada każdej gminy w Polsce musi taki regulamin uchwalić, ale jego treść zależy od decyzji samorządowców. W praktyce większość takich regulaminów wygląda bardzo podobnie, choć różnice się zdarzają – jedne gminy w praktyce zakazują mycia aut poza myjniami, inne tylko mniej lub bardziej precyzyjnie określają warunki, w jakich można to robić.

Jak się dowiedzieć, jakie przepisy obowiązują w gminie w której mieszkamy? To nic trudnego – wystarczy wejść na stronę internetową samorządu, wyszukać na niej tzw. BIP czyli Biuletyn Informacji Publicznej, a w nim „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy...”. Oczywiście, można też spróbować dotrzeć do tego dokumentu na skróty, wpisując do wyszukiwarki internetowej „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy” oraz nazwę interesującej nas miejscowości – tak jest prościej, ale jeżeli w ciągu ostatnich lat radni zmieniali te przepisy (w większości gmin uchwalono nowe regulaminy w 2018 roku, w związku ze zmianami dotyczącymi m.in. odbioru odpadów) , to ryzykujemy, że wyszukiwarka skieruje nas do nieaktualnej wersji regulaminu – w BIP-ie powinna być najnowsza.

Wolnoć Tomku w swoim domku? Z myciem aut tak to nie działa!

Zła wiadomość jest taka, że w bardzo wielu gminach w Polsce obowiązują przepisy, które w praktyce uniemożliwiają mycie auta na prywatnych posesjach – mało kto dysponuje podjazdem ze szczelnym podłożem i odprowadzeniem wody do odstojników czy kanalizacji sanitarnej. Nie ma też mowy o legalnym myciu auta na osiedlowym parkingu, czy jak to kiedyś było w modzie – w plenerze nad rzeczką. Straż miejska może za coś takiego wystawić mandat w wysokości do 500 zł, a przy poważniejszych zarzutach, np. w przypadku spowodowania skażenia gleby czy wody, skierować do sądu wniosek o ukaranie. W praktyce na przypadki mycia aut na własnej posesji straż miejska czy gminna zwykle sama z siebie nie reaguje, ale jeśli pojawi się zgłoszenie np. od niezadowolonych sąsiadów, to musi interweniować.

W większości gmin auta można myć tylko na miejscach ze szczelnym podłożem i odpowiednim odprowadzeniem ścieków. Foto: Maciej Brzeziński / Auto Świat
W większości gmin auta można myć tylko na miejscach ze szczelnym podłożem i odpowiednim odprowadzeniem ścieków.

Przepisy dotyczące mycia aut poza myjniami w największych miastach w Polsce

Sprawdziliśmy dla was przepisy dotyczące mycia aut poza myjniami, w tym również na prywatnych posesjach, które obowiązują w największych polskich miastach. Spełnienie warunków, żeby legalnie myć auto pod domem, nie jest wcale łatwe!

Warszawa

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie w razie zachowania łącznie następujących warunków:

 1. stosowane są środki ulegające biodegradacji;
 2. mycie prowadzone jest w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z regulaminem.

Białystok

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie o nawierzchni szczelnej pod warunkiem, że powstające ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód lub ziemi.

Bydgoszcz

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać pod warunkiem:

 1. niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
 2. dokonywania mycia na utwardzonych częściach nieruchomości oraz bez użycia detergentów, szamponów i innych środków chemicznych,
 3. mycia wyłącznie nadwozi samochodowych.

Gdańsk

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia i silnika, może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego, o utwardzonej, szczelnej nawierzchni, posiadających odprowadzenie powstających ścieków po podczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Katowice

Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami - na terenie nieruchomości za zgodą właściciela pod warunkiem odprowadzania powstających ścieków - po przejściu przez osadnik - do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

Kraków

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia i silnika, może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonej szczelnej nawierzchni, posiadających odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego. Zakazane jest odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów do kanalizacji deszczowej, wód lub gleby.

Lublin

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

 1. odbywa się na terenie wyposażonym w urządzenia zapewniające zorganizowane odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych;
 2. dotyczy wyłącznie nadwozia pojazdów;
 3. odbywa się za wiedzą i zgodą właściciela danej nieruchomości;
 4. prowadzone jest w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób korzystających z danej nieruchomości i nieruchomości sąsiednich.
 5. Niedozwolone jest odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów do kanalizacji deszczowej, wód lub gleby.

Łódź

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych mogą się odbywać w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej za zgodą zarządcy kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami Regulaminu.

Poznań

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyjątkiem samochodów ciężarowych, może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej lub zbiornika bezodpływowego, umożliwiającego ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej oraz do środowiska gruntowowodnego. Zabrania się mycia pojazdów w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności: w pasie drogowym, w zieleńcach i parkach, na terenach leśnych i w pobliżu zbiorników wodnych.

Szczecin

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości, jeżeli odbywa się to za wiedzą i zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości oraz wypełnia warunki określone w ust. 2 i 3.

 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może obejmować tylko nadwozie pojazdów. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów.
 2. Mycie i naprawy pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą się odbywać pod warunkiem, że: nie skutkują zanieczyszczeniem środowiska naturalnego a powstające ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do wód i gleby oraz kanalizacji deszczowej, postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wrocław

Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach przystosowanych do tego celu poprzez zapewnienie odprowadzania powstających ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. W szczególności takie ścieki nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi oraz do kanalizacji deszczowej.