Utarł się mit, że podczas egzaminu, w samochodzie będą w sumie jedynie dwie osoby: Ty i egzaminator. Wbrew pozorom, osób obecnych na egzaminie może być więcej, a ich ilość w określonych przypadkach jest zależna od twojej decyzji. Najbardziej typowym przypadkiem jest sytuacja, gdy będziesz chciał, aby w egzaminie brał udział również twój instruktor, który cię szkolił lub egzamin był dodatkowo nadzorowany przez innego egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora WORD (np. na wniosek zainteresowanego w przypadku egzaminowania osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia). W takiej sytuacji przy zapisywaniu się na egzamin będziesz musiał również załączyć dodatkowe wnioski.

Podczas egzaminu praktycznego, możesz również spotkać się z sytuacją, gdy w egzaminie będą uczestniczyć również: kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą, kandydaci na egzaminatorów (mają obowiązek uczestniczyć w co najmniej 20 egzaminach w charakterze obserwatora), osoby prowadzące nadzór nad egzaminowaniem w imieniu właściwego marszałka województwa, dyrektor WORD i osoby upoważnione przez dyrektora, tłumacz języka migowego lub tłumacz systemu językowo-migowego, którego obecność na egzaminie zapewnia sobie osoba egzaminowana lub zapewniony przez ośrodek egzaminowania oraz tłumacz przysięgły, którego udział zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli osoba ta nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu. Obecność tych osób musisz zaakceptować. Pamiętaj o tym, że obecny podczas egzaminu twój instruktor, nie może udzielać ci porad czy wskazówek, ponieważ byłoby to odebrane jako przeszkadzanie w prowadzeniu egzaminu. W takiej sytuacji egzaminator ma prawo nakazać instruktorowi opuszczenie pojazdu egzaminacyjnego lub placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

Mamy dla ciebie sugestię: nawet jeżeli podczas egzaminu w samochodzie będzie więcej osób niż tylko egzaminator, staraj się zachowywać naturalnie, a przede wszystkim koncentruj się na zadaniu, które masz wykonać, a nie na obecnych osobach. Ich obecność nie ma wpływu na ocenę twojego egzaminu, zatem nie musisz dodatkowo się stresować.

Egzamin na prawo jazdy: przebieg

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Obie części możesz zdawać tego samego dnia lub oddzielnie – najpierw teorię, potem praktykę – tu wybór należy do ciebie. Nieco więcej informacji musisz posiadać odnośnie części praktycznej, w związku z tym, na ten temat poświęcimy więcej czasu. Przystępując do egzaminu, egzaminator najpierw potwierdzi twoją tożsamość. Pamiętaj o tym, że przystępując do egzaminu, musisz być trzeźwy, a także nie możesz znajdować się pod wpływem środków odurzających lub leków, po zażyciu których prowadzenie pojazdu jest zabronione. Często nawet stosunkowo popularne leki dostępne bez recepty, mogą uniemożliwić prowadzenie pojazdu. Zatem w takim przypadku – jeśli bierzesz jakiekolwiek leki – zweryfikuj, czy po ich zażyciu będziesz mógł bezpiecznie prowadzić pojazd.

Jeżeli egzaminator będzie miał uzasadnione podejrzenie, że znajdujesz się pod wpływem alkoholu, wezwie organy uprawnione (Policję) do przeprowadzenia badania trzeźwości. Jeżeli odmówisz poddania się badaniu lub nie będzie możliwe zweryfikowanie twojej tożsamości, egzaminator nie przeprowadzi egzaminu.

Jak zdać egzamin na prawo jazdy Foto: Auto Świat
Jak zdać egzamin na prawo jazdy

Egzamin praktyczny składa się z dwóch etapów. Pierwszy to konieczność wykonania zadań na placu manewrowym, zaś etap drugi to egzamin w ruchu drogowym. Na placu manewrowym będziesz musiał przygotować się do jazdy, sprawdzić stan techniczny podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy (działanie świateł, sygnału dźwiękowego i poziom płynów eksploatacyjnych), a także wykonać jazdę do przodu i do tyłu po prostej i po łuku, jak i wykazać się umiejętnością ruszania na wzniesieniu. Każde zadanie możesz powtórzyć, to znaczy po błędnie wykonanym zadaniu, masz prawo do jego powtórki. Pamiętaj jednak o tym, że nawet jednokrotne przejechanie przez linię wyznaczającą pas ruchu lub potrącenia pachołka, będzie wiązało się z przerwaniem egzaminu z negatywnym wynikiem. Dlaczego? – potrącając pachołek lub tyczkę, to tak, jak gdybyś potrącił pieszego lub najechał na przeszkodę w ruchu drogowym, a więc twoja obserwacja była na niewłaściwym poziomie. To z kolei musi skutkować przerwaniem egzaminu i koniecznością ponownego zdawania.

Pozytywny wynik egzaminu uzyskany na placu manewrowym jest przepustką do jego drugiej części – egzaminu w ruchu drogowym. Egzamin praktyczny w ruchu drogowym trwa 40 minut, jeśli jednak uda się wykonać wszystkie przewidziane zadania w czasie krótszym, egzaminator – zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie egzaminowania – może zakończyć egzamin już po upływie 25 minut. Pamiętaj o tym, że w żadnej części egzaminu i w żadnej jego minucie, nie wolno ci się zdekoncentrować. Słuchaj kolejnych poleceń egzaminatora. Polecenie zawsze egzaminator wyda ci odpowiednio wcześniej, a więc masz czas, aby zastanowić się, jak wykonać je w sposób poprawny. Nie kieruj się pośpiechem i nie działaj chaotycznie – to najprostsza droga do uzyskania negatywnego wyniku egzaminu.

Pamiętaj o bardzo ważnej kwestii. Nie komentuj i nie prowadź dyskusji z egzaminatorem. Są jednak sytuacje, w których warto się odezwać. Jeśli masz do czynienia z sytuacją, która może być niejednoznacznie rozumiana przez egzaminatora – warto, abyś swoje działania skomentował. Podamy ci przykład. Czekasz na skrzyżowaniu, zamierzając skręcić w prawo. Widzisz pojazd, który co prawda jest jeszcze w pewnej odległości od ciebie, jednak jedzie dość szybko. Skomentuj, że widzisz pojazd, ale ponieważ porusza się ze znaczną prędkością, wolisz go przepuścić, aby było bezpiecznie. Z pewnością nie będzie to czynność, która wywoła do ciebie niechęć egzaminatora, a dzięki temu wykażesz się, że podejmujesz racjonalne decyzje. Z drugiej strony, w takiej sytuacji egzaminator nie zarzuci ci braku dynamiki i szybkości podejmowania decyzji, a to bardzo ważne. Pamiętaj jednak o tym, aby komentować wyłącznie sytuacje nietypowe, a nie wszystko po kolei co zamierzasz wykonać. Byłoby to bez sensu.

Egzamin na prawo jazdy  Foto: Auto Świat
Egzamin na prawo jazdy

Polecenia wydawane przez egzaminatora nie mogą być sprzeczne z przepisami lub zasadami ruchu drogowego, a także nie mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Egzaminator musi niezwłocznie poinformować cię o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego. W przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu egzaminator poinformuje cię o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego. Egzaminator będzie zwracał podczas egzaminu szczególną uwagę na:

  • sposób wykonywania manewrów na drodze,
  • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
  • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
  • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
  • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,
  • umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych.

Egzamin na prawo jazdy: błędy

Kryterium oceny stanowi sposób wykonania zadania egzaminacyjnego. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania jest przyczyną uzyskania wyniku negatywnego. Bardziej rygorystycznym przypadkiem jest sytuacja, w której zachodzą okoliczności, w których zachowania osoby zdającej zagrażają bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. Wówczas negatywny wynik egzaminu jest jednocześnie związany z jego przerwaniem. Oznacza to automatyczne uzyskanie negatywnego wyniku egzaminu. Czyli nie zawsze jest tak, że dopiero popełnienie drugi raz takiego samego błędu przesądza o wyniku. Jeśli popełnisz, chociażby jeden błąd, który prowadzi do bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, egzamin zostanie przerwany natychmiast, a jego wynik będzie negatywny. Są to błędy poważne. Przykładem może być: Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezastosowanie się do znaku „STOP”, spowodowanie kolizji itp. W przypadkach mniej groźnych nieprawidłowo wykonane zadanie egzaminacyjne będzie można powtórzyć.

Jeżeli zakończysz egzamin z wynikiem negatywnym, nie traktuj tego, jako koniec świata. Jeśli oblałeś, oznacza to, że twoje umiejętności nie są jeszcze wystarczające, ażeby samodzielnie prowadzić pojazd – a warto się nauczyć dobrze, aby później nie przekonywać się o braku umiejętności na drodze.

Jeśli egzaminator wydał ci polecenia, a nie zrozumiałeś czegoś lub po prostu nie usłyszałeś polecenia, nie obawiaj się poprosić o jego powtórzenie. Zrób to w sposób grzeczny i pamiętaj, że taka prośba nie będzie odebrana jako twój błąd.

Egzamin na prawo jazdy: to również trzeba wiedzieć

Egzamin możesz zdawać również na pojeździe OSK, w którym kończyłeś kurs prawa jazdy. W takiej sytuacji przy zapisywaniu się na egzamin musisz złożyć odpowiedni wniosek. Do takiego wniosku musisz koniecznie dołączyć oświadczenie uzyskane w swoim OSK o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w części praktycznej egzaminu państwowego. Jeżeli z różnych przyczyn, OSK nie będzie mógł jednak udostępnić swojego pojazdu na twój egzamin, musi on powiadomić zarówno ciebie, jak i ośrodek egzaminowania o takiej sytuacji nie później niż 5 dni przed zaplanowanym terminem egzaminu. Jeśli jednak OSK nie dotrzyma tego terminu lub nie podstawi swojego pojazdu na egzamin w wyznaczonym czasie i miejscu, koszty przeprowadzenia egzaminu na samochodzie należącym do WORD-u spadną na twój OSK. Zatem nie musisz się niczym w takiej sytuacji przejmować.

Każdy egzamin jest rejestrowany przy pomocy urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku. Jak zatem widzisz, nie ma możliwości, aby egzaminator celowo oblewał, bo „tak mu się podoba”. Materiał ten podlega archiwizacji i może być wykorzystany w procedurze odwoławczej od wyniku egzaminu – do której masz pełne prawo. Zarejestrowany materiał przechowywany jest przez okres 21 dni od daty przeprowadzenia egzaminu, w pomieszczeniu, które jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Jeśli jednak wpłynęła skarga na przebieg egzaminu, wówczas zarejestrowany materiał przechowywany jest dłużej – do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Jeśli zdajesz na pojeździe OSK, taki pojazd musi być również wyposażony w odpowiednie urządzenia rejestrujące, które oczywiście muszą być sprawne. Sprawność urządzeń rejestrujących, czyli rejestrację wizji i fonii weryfikuje egzaminator sposób uzależniony od rodzaju urządzenia. Najważniejsze jest przy tym to, aby był zachowany zarejestrowany przebieg egzaminu. Jest to nadzorowane zarówno bezpośrednio przed egzaminem, jak i w czasie egzaminu.

Na koniec mamy jeszcze jedną ważną informację. Jeżeli przebieg egzaminu nie został zarejestrowany z uwagi na awarię sprzętu rejestrującego, niestety egzamin będzie musiał zostać powtórzony. Nie ma tu twojej winy, jednak takie są przepisy w tym zakresie. Wskazują one wyraźnie, że przebieg egzaminu musi być rejestrowany, a dokumentację WORD musi przechowywać 21 dni lub dłużej w przypadku prowadzenia postępowania odwoławczego od wyniku egzaminu.

W kolejnej części dowiesz się o procedurach odwoławczych od wyniku egzaminu, a także o tym, czy warto korzystać na egzaminie z samochodu OSK i czy warto, abyś wnioskował o obecność na egzaminie twojego instruktora. Już dziś zapraszamy do lektury!