W skrócie

Listę sytuacji, w których policjant musi zatrzymać dowód rejestracyjny auta, znajdziecie w art. 132 kodeksu drogowego. Funkcjonariusz musi to zrobić, jeśli stwierdzi lub ma uzasadnione przypuszczenie, że:

- pojazd zagraża bezpieczeństwu

- pojazd zagraża porządkowi ruchu (np. ma nieczytelne tablice rejestracyjne),

- pojazd narusza wymagania ochrony środowiska (jest za głośny, za bardzo dymi, wyciekają z niego płyny eksploatacyjne),

- pojazd nie ma ważnego przeglądu,

- dowód rejestracyjny jest nieczytelny lub podrobiony,

- dane w dokumentach są niezgodne ze stanem faktycznym,

- pojazd nie ma ubezpieczenia OC.

Dowód rejestracyjny powinien też zatrzymać diagnosta, gdy stwierdzi, że auto stwarza zagrożenie lub np. numery pojazdu nie zgadzają się z wpisami w dowodzie. Jeśli dokument nie został zatrzymany w związku z przestępstwem (np. fałszerstwo), to jest on odsyłany do urzędu, który go wydał, i stamtąd – po usunięciu usterek pojazdu – można go odebrać.

Krok pierwszy - zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policjanta

Policjant zatrzymujący dowód rejestracyjny wystawia pokwitowanie. Jeśli usterki nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla pasażerów, innych uczestników ruchu lub środowiska, a auto jest ubezpieczone i nie ma powodów, żeby przypuszczać, że dokumenty zostały podrobione, na pokwitowaniu może zezwolić na używanie pojazdu przez czas nie dłuższy niż 7 dni. Jeżeli nie ma takiej adnotacji, po auto trzeba wezwać lawetę!

Po zatrzymaniu dowodu bez możliwości używania pojazdu funkcjonariusze często dyskretnie obserwują, czy kierowca próbuje odjechać nim z miejsca – taka próba kończy się kolejnym mandatem lub nawet wysłaniem wniosku o ukaranie do sądu. Przepisy mówią, że zatrzymany dokument jest bezzwłocznie wysyłany do urzędu, który go wystawił. W praktyce, jeśli np. od razu usuniecie usterki, dowód można odebrać w komisariacie.

Krok drugi - wizyta w stacji kontroli pojazdów

Jeśli dowód został zatrzymany z powodu usterek technicznych pojazdu, to po ich usunięciu należy się udać do stacji diagnostycznej i poddać auto badaniu.

Opłaty w stacji kontroli pojazdów - za sprawdzenie każdego podzespołu wskazanego w pokwitowaniu (np. świateł, szyby): 20 zł; za sprawdzenie auta po kolizji: 94 zł; za sprawdzenie danych ze stanem faktycznym: 51 zł.

Krok trzeci - wizyta w wydziale komunikacji

Po uzyskaniu zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów lub po uzupełnieniu innych braków będących powodem zatrzymania dokumentu należy zgłosić się do wydziału komunikacji, który go wydał . W urzędzie trzeba złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu (można go pobrać przez internet lub wypełnić na miejscu), przedstawić pokwitowanie wystawione przez funkcjonariusza, który zatrzymał dokument, i zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów, potwierdzające, że usunięto przyczynę zatrzymania dowodu (jeśli dokument zatrzymano z powodu usterek lub braku aktualnego przeglądu).

Wbrew temu, co można przeczytać w niektórych internetowych poradnikach, urząd zamiast zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów nie przyjmie np. faktury za naprawę auta czy za zakup nowych żarówek!

Kiedy nie odzyskamy dowodu rejestracyjnego?

Jeśli policjanci zatrzymają dowód, np. w związku z podejrzeniem sfałszowania dokumentu lub podrobienia wpisu o przeglądzie, to dokument nie zostanie odesłany do wydziału komunikacji, lecz będzie traktowany jako dowód w sprawie. Ewentualny zwrot dowodu nastąpi dopiero po wyjaśnieniu sprawy przez policję, prokuraturę lub sąd.

Naszym zdaniem - im szybciej, tym łatwiej

Jeśli powodem zatrzymania dokumentu jest błaha i łatwa do usunięcia usterka, to najlepiej od razu ją naprawić i odebrać dokumenty w macierzystej jednostce policjanta, który je zatrzymał.