I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.     Serwis internetowy Auto-Swiat.pl, (zwany dalej: Serwis Auto Świat), udostępniany jest Użytkownikom przez spółkę Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 52, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod Nr 0000108017, kapitał zakładowy 34.760.000,00 zł., NIP 521- 10-00-198, REGON 010687650, zwaną dalej Usługodawcą lub Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

2.     Serwis Auto Świat działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Serwis Auto Świat kierowany jest do osób pełnoletnich.

3.     Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu Auto Świat poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią w tym zakresie.

4.     Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu Auto Świat. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Auto Świat, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5.     Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Auto Świat, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

6.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

II. DEFINICJE

1. Serwis Auto Świat, Serwis - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. i dostępna pod adresem www.auto-swiat.pl lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., oznaczona logotypem Auto Świat lub w inny sposób wskazana jako część Serwisu;

2. Użytkownik - każda osoba pełnoletnia, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Auto Świat oraz Usług dostępnych w Serwisie Auto Świat;

3. Partner - każdy podmiot współpracujący z Ringier Axel Spinger Polska Sp. z o.o. na podstawie stosownej umowy;

4.  Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie Auto Świat, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Ringier Axel Springer Sp. z o.o. lub Partnerów,

b) korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,

5.  Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU AUTO ŚWIAT

1. W ramach Serwisu Auto Świat Użytkownik może korzystać z Serwisu w szczególności poprzez zapoznawanie się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje, poprzez strony internetowe Serwisu Auto Świat, aplikacje internetowe lub w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń

2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisu Auto Świat odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Serwisu Auto Świat dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu Auto Świat w przeglądarce internetowej lub odpowiednio uruchomienia aplikacji itp., natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Serwisu Auto Świat dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/ Auto Świat lub aplikacji.

4. Tryb i warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie Usług określonych w odrębnych regulaminach określają poszczególne regulaminy dotyczące tych Usług.

5. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi lub danego Serwisu, o których mowa w Rozdziale I pkt.6 niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Serwisu Auto Świat jest bezpłatne.

6. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe, o których mowa w pkt.7 poniżej.

7. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Serwisu Auto Świat treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu Auto Świat i prezentowanych w nim Materiałów.

8.  Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Auto Świat prosimy kierować na adres: redkacja@auto-swiat.pl

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.  Serwis Auto Świat oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisu Auto Świat, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisu Auto Świat Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

3. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu Auto Świat oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu Auto Świat lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisu Auto Świat lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SERWISU AUTO ŚWIAT

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu Auto Świat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;

f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,

g) nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisów Serwisu Auto Świat.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

3.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisu Auto Świat Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu Auto Świat treści o charakterze bezprawnym.

5. Ringier Axel Springer Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Serwis i Usługi działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednak nie gwarantuje ich nieprzerwanej dostępności. Zapis zdania powyższego nie odnosi się do Usług udostępnianych odpłatnie w ramach Serwisu – o ile takie Usługi będą udostępniane.

VI. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W SERWISU AUTO ŚWIAT

1. Do korzystania z Usług w Serwisu Auto Świat niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).

2. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu Auto Świat w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisu Auto Świat. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawiera dokument Polityka Ochrony Prywatności Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie https://polityka-prywatnosci.onet.pl./

VIII. DANE OSOBOWE

1. Zawsze przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną i zgodnie z aktualnie obowiązującym w Polsce prawem.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52, o ile odrębny regulamin lub formularz dotyczący danej Usługi nie stanowi inaczej.

3.Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania na podstawie zawartej umowy (Regulaminu) Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie. Dane przetwarzane w celu realizacji umowy (Regulaminu) przetwarzamy przez czas jej realizacji i w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń lub ewentualnie przez okres nakazany innymi przepisami prawa.

4. Podanie danych, jeżeli takie są podawane, jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług Serwisu lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.

5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych należy się zwrócić listownie do Usługodawcy na adres Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52 w Warszawie (z dopiskiem „dane osobowe”) lub wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: IOD@grupaonet.pl. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu Auto Świat przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu Auto Świat.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@onet.pl lub listownie na adres: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień- czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie  http://www.spsk.wiih.org.pl/. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

8. Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ringier Axel Springer Sp. z o.o. zastrzega sobie, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.

3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.

4. Ringier Axel Springer Sp. z o.o ma prawo z ważnych przyczyn do zaprzestania świadczenia Usług lub modyfikacji Serwisu oraz wprowadzenia nowych Usług do Serwisu. Ringier Axel Springer Sp. z o.o poinformuje Użytkowników o powyższym z odpowiednim wyprzedzeniem, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.

5. Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.

XI. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

1. Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem http://www.auto-swiat.pl/regulamin-serwisu-auto-swiat-pl/ls992l

2. Zaktualizowany regulamin zmieniający definicję użytkownika obowiązuje 25.05.2018