Zakończył się kolejny spór osób prowadzących działalność gospodarczą dotyczący przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2011 r., a dotyczących pojazdów z zamontowanym w bagazniku sejfem. Od tego momentu przedsiębiorcy rejestrowali masowo luksusowe auta takich marek jak m.in. Audi, BMW, Porsche, Infiniti, Mercedes-Benz i Volvo jako bankowozy i dzięki temu spełniali warunki do odliczenia podatku VAT.

Podatnicy wykorzystujący bankowozy w działalności gospodarczej, której przedmiotem nie jest wyłącznie przewóz środków pieniężnych również mają możliwość pełnego odliczenia VAT. Mogą także odliczyć VAT od paliwa wykorzystywanego do napędu takich pojazdów.

Wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3158/12) uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów odmawiającą podatnikowi wykorzystującemu bankowóz w działalności prawniczej prawa do pełnego odliczenia VAT. Sprawa dotyczyła leasingowanego bankowozu wykorzystywanego przez adwokata w prowadzonej działalności prawniczej, m. in. do bezpiecznego przewożenia wynagrodzenia oraz akt klientów objętych tajemnicą adwokacką. W takim przypadku, w ocenie podatnika powinien być on uprawniony do pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe. Jego argumentacja opierała się na tym, że bankowóz jest pojazdem specjalnym, w stosunku do którego nie ma zastosowania ograniczenie w odliczeniu podatku VAT (60 % VAT wynikającego z faktur, nie więcej niż 6.000 zł), o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (dalej zwana: Ustawą nowelizującą). W ocenie Ministra Finansów wykorzystywanie bankowozu w działalności prawniczej, nie jest niezbędne, a jedynie może okazać się przydatne, a to za mało do pełnego odliczenia VAT. Zatem podatnik uprawniony jest jedynie do odliczenia VAT w 60 %, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Foto: Auto Świat
Można odliczać podatek VAT od bankowozu

WSA w Warszawie nie zgodził się z taką argumentacją Ministra Finansów i przychylił się do argumentacji podatnika. Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Wszelkie ograniczenia ww. uprawnienia, w tym ograniczenie w odliczeniu VAT od nabycia lub leasingu samochodów osobowych powinny być interpretowane ściśle i nie powinny podlegać wykładni rozszerzającej. W ustawie o VAT brak przepisu, który przewiduje, że odliczenie VAT możliwe jest tylko od tych towarów lub usług, które są niezbędne do wykonywania czynności opodatkowanych. Taka interpretacja przepisów regulujących prawo podatnika do odliczenia VAT oraz przepisów to prawo ograniczających jest nieprawidłowa, jako naruszająca zasadę neutralności VAT. Dodatkowo, wyłączenie ograniczenia w prawie do pełnego odliczenia VAT dotyczy konkretnych pojazdów wymienionych w art. 3 ust. 2 Ustawy nowelizującej, w tym bankowozu. Nie dotyczy zaś samej osoby podatnika i działalności gospodarczej przez niego prowadzonej. Nie ma znaczenia zatem rodzaj działalności prowadzonej przez podatnika, w której wykorzystuje on bankowóz. Jeżeli bowiem użytkowany pojazd spełnia cechy pozwalające uznać go za pojazd specjalny i jest on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnik ma prawo odliczyć VAT w całości, nie zaś tylko w 60 %.

Zdaniem Adwokata Marcina Górskiego – Partnera w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Górskiego orzeczenie to jest niewątpliwie korzystne dla podatników, którzy dostosowując pojazdy wykorzystywane w działalności gospodarczej do wymogów bankowozu, mieli na celu możliwość pełnego odliczenia VAT. Orzeczenie stoi w opozycji do, w ocenie Adwokata Marcina Górskiego, nieprawidłowego stanowiska organów podatkowych, zgodnie z którym w przypadku działalności gospodarczej, w której wykorzystywanie bankowozów, jest jedynie użyteczne (a nie niezbędne), podatnicy mogą odliczyć VAT tylko w ograniczonym zakresie, tj. tak, jak od samochodów osobowych. Zdaniem Adwokata Marcina Górskiego, ww. orzeczenie z dnia 9 kwietnia 2013 r., jak również wydane nieco wcześniej analogiczne orzeczenie WSA w Warszawie z dnia 22 lutego 2013 r. (sygn. akt: III SA/Wa 2016/12), wskazuje na to, że zaczyna się kształtować korzystna dla podatników linia orzecznicza, zgodnie z którą są oni uprawnieni do pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie, najem, dzierżawę lub leasing bankowozów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, niekoniecznie polegającej na przewozie środków pieniężnych oraz do odliczenia VAT od paliwa nabywanego do napędu takiego pojazdu.