To kontynuacja remontu estakad węzła praskiego, realizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2006-2008. Jej zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w przebiegu Trasy Łazienkowskiej, którą codziennie jeździ ok. 120 tys. pojazdów. Prace prowadzone będą na dwóch węzłach - po stronie śródmiejskiej na przecięciu dróg krajowych nr 2 [E30] i nr 7 [E77], oraz po stronie praskiej na przecięciu dróg nr 2 [E30] oraz nr 61 i nr 801.

W ramach kontraktu STRABAG przebuduje 1420 m łącznic i dobuduje nowy 140 m pas ruchu na ul. Czerniakowskiej od zjazdu z estakady do skrzyżowania z ul. Łazienkowską (zjazd w kierunku Mokotowa), z zastosowaniem tzw. cichej nawierzchni, znacząco obniżającej poziom hałasu. Projekt przewiduje też istotną z punktu widzenia użytkowników modernizację chodników i dróg dojazdowych pod estakadami oraz nową aranżację zieleni w otoczeniu obu węzłów. Zakres robót obejmuje ponadto budowę systemu odwodnienia, wykonanie oświetlenia, oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej tj. sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych oraz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Czerniakowskiej i ul. Łazienkowskiej.

Przebudowa estakad zbiegła się w czasie z budową drugiej linii Metra oraz przebudową mostu Grota-Roweckiego. Z uwagi na newralgiczny dla komunikacji Warszawy charakter arterii, Wykonawca zobowiązany jest to przeprowadzenia szczegółowych uzgodnień z zarządcą drogi i Inżynierem Ruchu miasta stołecznego Warszawy. Terminy zamknięć i łącznice do jednoczesnego czasowego zamknięcia zostaną podane do wiadomości po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych.

Równolegle rozpocznie się usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, a w następstwie wymiana nawierzchni chodników wzdłuż Wisłostrady od skrzyżowania z ul. Górnośląską do skrzyżowania z ul. Łazienkowską. Następnie Wykonawca przystąpi do prac rozbiórkowych tj. demontażu barier, zabudowy chodników, nawierzchni i dylatacji, rozbiórki pomostów, podpór z ławami. Wyburzonych zostanie w sumie ponad 1 km istniejących estakad z podporami (7 000 m3 betonu) a następnie wybudowanych 1,5 km nowych wraz z dojazdami. Pochłonie to ok. 8500 m3 betonu i 1500 t stali zbrojeniowej, samo posadowienie obiektów inżynierskich będzie wymagało wykonania ok. 4,5 km pali wierconych. Ponieważ część obszaru budowy objęta jest ochroną konserwatorską, zapewniony zostanie stały nadzór archeologiczny.

Źródło: Strabag