Obecne przepisy wymagają posługiwania się Profilem Kandydata na Kierowcę przy ubieganiu się po raz pierwszy o prawo jazdy, dodatkowych kategorii, wymianie zagranicznych uprawnień do kierowania pojazdami. W tym przypadku niezbędne zdanie jest egzaminu teoretycznego. Profil Kandydata na Kierowcę jest również niezbędny w przypadku odzyskiwania uprawnień utraconych w wyniku np. przekroczenia limitu punktów lub ubiegania się o zwrot zatrzymanego wyrokiem sądu na ponad rok.

Po co jest Profil Kandydata na Kierowcę?

Przed stworzonym na potrzeby Profilu Kandydata na Kierowcę centralnym systemem teleinformatycznym postawiono dwa cele:

  • wyłapanie osób którym sądownie odebrano uprawnienia do kierowania pojazdem, a które chciałyby wcześniej “legalnie” wsiąść za kierownicę,
  • ułatwienie życia kandydatom na kierowców oraz przyspieszenie procesu komunikacji pomiędzy starostwami, WORD-ami i szkołami jazdy.

Osoby ubiegające się o prawo jazdy tylko raz muszą odwiedzić odpowiedni urząd aby założyć Profil Kandydata na Kierowcę.

Gdy kandydat na kierowcę zameldowany jest w innej miejscowości, niż zamierza wykupić kurs na prawo jazdy niezbędne jest udokumentowanie zamieszkania. Może to być umowa najmu lokalu, umowa o pracę w danym mieście lub ew. zaświadczenia z uczelni w przypadku studentów. W tym wypadku czas uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcą może ulec wydłużeniu.

Wniosek o utworzenie PKK można złożyć na trzy miesiące przed osiemnastymi urodzinami. Do państwowego egzaminu na prawo jazdy dopuszczani są kursanci najwcześniej na miesiąc przed osiemnastymi urodzinami.

Jak wyglądają procedury związane z rozpoczęciem kursu na prawo jazdy?

Formalności w wydziale komunikacji:

Wypełnij wniosek o założenie Profilu Kandydata na Kierowcę. Druk wniosku o wydanie PKK można dostać w szkołach jazdy. Możliwe jest również pobranie go ze strony internetowej odpowiedniego wydziału komunikacji. NIezbędne dokumenty w urzędzie może też złożyć za kandydata członek rodziny (bezpłatnie) lub np. szkoła jazdy (w tym przypadku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł).

Przygotuj niezbędne załączniki do wniosku o utworzenie Profilu Kandydata na Kierowcę

  • orzeczenie lekarskie
  • orzeczenie psychologiczne
  • fotografia
  • dwustronna kserokopia starego dokumentu prawa jazdy
  • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski (dotyczy tylko osób bez polskiego obywatelstwa)
  • pełnomocnictwo (jeśli dokumenty będzie składała inna osoba niż kandydat)
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat (przy kat. AM, A1, B1).

Złożenie dokumentów w wydziale komunikacji. Z wypełnionym wnioskiem o utworzenie Profilu Kandydata na Kierowcę i wymaganymi dokumentami należy zgłosić się do wydziału praw jazdy w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Na podstawie tych danych starosta lub prezydent miasta przydziela profil kandydata na kierowcę PKK i indywidualny numer identyfikacyjny.

Odbiór dokumentu i zapisanie się na kurs prawa jazdy. Na przydzielenie Profilu Kandydata na Kierowcę wydział komunikacji ma dwa dni. Po tym czasie kandydat lub jego pełnomocnik może odebrać numer identyfikacyjny osobiście w urzędzie. Jest też możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty. Sposób odebrania numeru trzeba wcześniej określić we wniosku o wydanie prawa jazdy. Po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego można zapisać się na kurs w dowolnie wybranej szkole jazdy.