Odpowiedzialność za samochód pozostawiony na parkingu strzeżonym ponosić będzie właściciel tego właśnie parkingu. Ewentualnie, gdy posiadał on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, odszkodowania będziemy mogli dochodzić bezpośrednio od właściwego zakładu ubezpieczeń.

Umowa przechowania.

Zostawiając samochód na parkingu strzeżonym, płacąc odpowiednią opłatę w sposób dorozumiany zawieramy umowę przechowania. Przechowawca (właściciel parkingu) zobowiązuje się do sprawowania pieczy nad rzeczą ruchomą oraz jej wydanie w stanie niepogorszonym na każde żądanie składającego. W razie braku odmiennych uregulowań co do sposobu przechowywania samochodu, zastosowanie ma art. 837 k.c. stanowiący, że przechowawca powinien przechowywać rzecz w taki sposób, w jaki wynika to z właściwości przechowywanej tej rzeczy. Zatem przechowawca powinien dopuszczać ewentualną możliwość kradzieży i uszkodzeń samochodów. Ponadto od przedsiębiorcy wymaga się zachowania szczególnej staranności, tj. z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanej działalności (art. 355 § 2 K.c.).

Skradziono mi z auta telefon, czy mogę żądać odszkodowania?

Zakres odpowiedzialności przechowawcy nie jest nieograniczony. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 6 czerwca 1991 r. (sygn. akt II CR 740/90, OSNC 1993/3/38), odpowiedzialność przechowawcy za utratę lub uszkodzenie znajdujących się w pojazdach przedmiotów innych niż ich wyposażenie istnieje tylko wtedy, gdy przechowawca przyjął pojazd, wiedząc o umieszczeniu w nim rzeczy niesłużących do jego zwykłego używania. Dlatego pamiętajmy, że oddając samochód w którym pozostawiamy laptop, aparat fotograficzny czy telefon, warto poinformować o tym fakcie strażnika, poprzez spisanie krótkiego oświadczenia.

Brak winy właściciela parkingu

Przechowawca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Przykładowo, gdy doszło do kolizji na parkingu strzeżonym z winy jednego z kierowców, właściciel tego parkingu nie poniesie odpowiedzialności. Ciekawą sprawę rozpatrywał Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 13 maja 2005 r. sygn. akt I CK 675/04). Stan faktyczny przedstawiał się następująco. Pan Andrzej N. pozostawił swój samochód na parkingu strzeżonym. W międzyczasie pojawił się mężczyzna, który poprosił parkingowego o wskazanie drogi do miasta. Parkingowy otworzył drzwi i wyszedł z budki, wtedy mężczyzna wyciągnął broń palną, wepchnął go do budki, przystawił broń do głowy. Wówczas do samochodu podszedł inny mężczyzna, uruchomił go i wyjechał z parkingu w miejscu, gdzie był przecięty łańcuch i rozsunięte słupki. Śledztwo w sprawie kradzieży samochodu zostało umorzone, ponieważ nie wykryto sprawców przestępstwa. Andrzej N. zażądał od prowadzącego parking i jego ubezpieczyciela zapłaty odszkodowania w wysokości ceny rynkowej auta. Zdaniem Sadu Najwyższego w przypadku kradzieży samochodu ze strzeżonego parkingu dla zakresu odpowiedzialności prowadzącego parking i ubezpieczyciela decydujące znaczenie mają okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia. W omawianym przypadku był to fakt, że prowadzący parking nienależycie sprawował pieczę nad samochodami poprzez wyjście z budki, w której miał urządzenia pozwalające na szybkie wezwanie pomocy. Ponadto o winie przechowawcy świadczyły również pozostałe okoliczności, tj. brak widoczności całego parkingu z budki strażnika, jego przemęczenie po dwudziestoczterogodzinnym okresie pracy, brak większej ilości strażników, których potrzeba wynikała z usytuowania parkingu.

Regulamin parkingu

Część właścicieli parkingów stosuje wewnętrzne regulaminy, które jak wiemy, mało kto czyta. Co w przypadku, gdy przechowawca zawarł w regulaminie postanowienie wyłączające odpowiedzialność za kradzież samochodu? Nie ma powodów do obaw, ponieważ tego rodzaju postanowienia są nieważne. Wynika to z faktu, iż są one sprzeczne z istotą instytucji przechowania, polegającej na sprawowaniu pieczy nad rzeczą. Stanowisko to zostało potwierdzone w orzecznictwie sądów m.in. w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 1997 r., o sygn. akt I ACa 429/97.

Parking niestrzeżony

Pamiętajmy, że sam fakt pozostawienia samochodu na płatnym parkingu nie oznacza, że jest on strzeżony. Parkingi strzeżone mają obowiązek posiadania specjalnej tablicy informacyjnej. W przypadku pozostawienia samochodu na parkingu niestrzeżonym dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego. Właściciel parkingu nie będzie odpowiadał za kradzież lub uszkodzenie pojazdu przez osobę trzecią. Jego odpowiedzialność ograniczać się będzie jedynie do utrzymywania parkingu w odpowiednim stanie. Przykładowo, właściciel będzie ponosił odpowiedzialność za nieuprzątnięcie kamieni, czy też za spadającą gałąź z drzewa znajdującego się na parkingu, które to doprowadziły do uszkodzeń samochodu.