, w odnoszącym się do rejestracjipojazdów art. 72 „Prawa o ruchu drogowym” pojawił się punkt 2b w brzmieniu: „W przypadku pojazdu zabytkowego zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego”. To jedno zdanie ma bardzo ważne konsekwencje dla wszystkich, którym bliski jest los zabytków motoryzacji. Brak dowodu rejestracyjnego oraz – generalnie – dokumentów odnoszących się do przeszłości samochodu był jedną z najczęstszych przyczyn niszczenia pojazdów o znacznej wartości historycznej. Po prostu nie opłacało się inwestować w odbudowę samochodu, którego zarejestrowanie było niemożliwe. A skąd niby wziąć dowód rejestracyjny pojazdu porzuconego np. w 1945 roku przez wycofujących się Niemców?Nowy przepis umożliwia rejestrację auta znalezionego „pod płotem” czy po prostu na szrocie, jeśli tylko konserwator potwierdzi jego wartość historyczną. Przy okazji skorygowano również samo pojęcie pojazdu zabytkowego. Obecnie jest to „pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami” (chodzi o przepisy o ochronie zabytków). Nowością jest rozszerzenie tej definicji o auta znajdujące się w inwentarzu muzealiów. To ważna zmiana, bo zgodnie z prawem pojazdu wpisanego do księgi muzealiów nie można było wpisać do rejestru zabytków, a to z kolei automatycznie wykluczało jego dopuszczenie do ruchu. Pozostałe przepisy dotyczące rejestracji aut zabytkowych pozostały bez zmian. Oznacza to, że oprócz wpisania samochodu na listę zabytków przed rejestracją trzeba jeszcze wykonać tzw. badanie techniczne pojazdu zabytkowego w okręgowej stacji kontroli. 3 etapy rejestracji1. W wojewódzkim urzędzie konserwatora zabytków składamy tzw. kartę ewidencyjną ruchomego zabytku techniki. Uzyskujemy zaświadczenie o wpisie do ewidencji zabytków.2. W OSKP wykonujemy badanie techniczne pojazdu zabytkowego.3. Z uzyskanymi dokumentami zgłaszamy się do wydziału komunikacji.