Od wielu lat w mediach regularnie pojawiają się doniesienia o tym, że lada moment dojdzie do podwyższenia mandatów dla kierowców i że już wkrótce zupełnie zmienią się zasady karania sprawców wykroczeń i przestępstw drogowych, ale w praktyce zmienia się niewiele. Owszem, za niektóre wykroczenia zmieniono nieco kary, dopisano też kilka nowych pozycji do taryfikatorów (bo ściśle rzecz biorąc, są dwa osobne i nie do końca ze sobą zgodne taryfikatory opisane w oddzielnych aktach prawnych – jeden punktowy i drugi, określający wysokość mandatów).

Limit: dla doświadczonych kierowców 24 punkty na rok

Zaczniemy więc od punktów, bo tych kierowcy boją się zwykle bardziej niż mandatów. Dla osób będących kierowcami dłużej niż rok dopuszczalny limit to 24 punkty karne. Ci, którzy jeżdżą krócej niż rok, mają limit 20 punktów. Kierowcy z dłuższym stażem po przekroczeniu limitu są kierowani na tzw. kontrolne sprawdzenie kwalifikacji – czyli ponowny egzamin na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny), przeprowadzany w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, oraz badanie psychologiczne w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Natomiast osoby z krótszym niż rok stażem muszą nie tylko ponownie zdać egzamin, lecz także znowu odbyć kurs – tak, jakby nie miały wcześniej prawa jazdy.

Uwaga! W przypadku początkujących kierowców od pewnego czasu obowiązuje już tzw. okres próbny – prawo jazdy jest zatrzymywane również wtedy, gdy w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnią oni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy poważne wykroczenia (m.in. stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h).

500 zł za jedno wykroczenie

Od lat nie zmieniły się podstawowe stawki kar. Maksymalny mandat za jedno wykroczenie drogowe to 500 zł, a przy tzw. zbiegu wykroczeń to 1000 zł. Jeśli obwiniony odmówi przyjęcia mandatu (do czego ma prawo) albo policjant uzna, że wykroczenie było na tyle poważne, że mandat nie będzie wystarczającą karą, to sprawa trafi do sądu, a ten może nałożyć karę w wysokości do 5000 zł. Jednak bez obaw

– w standardowych przypadkach kary orzekane przez sądy w sprawach o wykroczenia nie są wcale znacząco wyższe od tych, które nakładają policjanci. Jeśli więc naprawdę nie czujecie się winni lub uważacie, że zaproponowana przez funkcjonariusza kara jest za wysoka, to warto zaryzykować.

Kiedy odmowa mandatu nie ma sensu?

Kierowca, któremu funkcjonariusz policji (lub innej służby uprawnionej do kontroli ruchu) zarzuca popełnienie wykroczenia, zawsze ma prawo odmówić przyjęcia mandatu. W takiej sytuacji sprawa z reguły trafia do sądu. Z tej możliwości warto skorzystać wtedy, kiedy jesteśmy przekonani o braku winy i istnieje szansa, że przed sądem, np. na podstawie zeznań wiarygodnych świadków lub opinii biegłych, uda się dowieść swoich racji. Uwaga! Wśród kierowców wciąż krąży mit, że odmówienie przyjęcia mandatu pozwoli uniknąć przekroczenia limitu punktów, gdyż sprawa przeciągnie się tak długo, aż część punktów znajdujących się na koncie ulegnie przedawnieniu. W ten sposób można tylko odroczyć utratę prawa jazdy, ale się jej nie uniknie! Między odmową przyjęcia mandatu a wyrokiem sądu punkty są wpisywane do systemu i widnieją w nim jako tymczasowe (nieaktywne). Jeżeli jednak liczba punktów aktywnych i tymczasowych przekroczy próg dopuszczony prawem, to po stwierdzeniu winy przez sąd kierowca zostanie ukarany!

Lp. Naruszenie Grzywna w zł
I. Przepisy o ruchu pieszych
1. Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:
1) na przejściach dla pieszych 50
2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100
3. Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100
4. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50
8. Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
9. Przebieganie przez jezdnię 50
12. Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza 50
13. Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50
17a. Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku do 100 zł
II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe
18. Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 2
19. Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem 100
20. Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem 250 6
21. Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 2
22. Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci 150 6
23. Przewożenie w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera. (23 a,b,c): przewożenie dziecka do lat 3 w aucie niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik, dziecka o wzroście do 150 cm na przednim siedzeniu bez fotelika, przewożenie dziecka w nieprawidłowo zamontowanym foteliku 150 6
24. Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100 4
25. Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem 100 2
26. Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym 100 4
27. Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150
28. Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 5
29. Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 0
30. Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150
31. Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150
B. Włączanie się do ruchu
33. Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300 5
34. Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym 200
35. Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego 200
C. Prędkość i hamowanie
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
36. do 10 km/h do 50 -
37. o 11-20 km/h od 50 do 100 2
38. o 21-30 km/h od 100 do 200 4
39. o 31-40 km/h od 200 do 300 6
40. o 41-50 km/h od 300 do 400 8
41. o 51 km/h i więcej od 400 do 500 10
42. Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie od 100 do 300
43. Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym od 50 do 200 2
44. Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200
D. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
46. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić od 200 do 400 5
47. Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych 200 5
48. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200 2
49. Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem 150
50. Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250 5
E. Wymijanie, omijanie i cofanie
51. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 10
52. Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250
53. Utrudnianie ruchu podczas cofania od 50 do 200 4
54. Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach 200 2
F. Wyprzedzanie
55. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 10
56. Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 10
57. Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: – ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu 250 5
58. – kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250 5
59. Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300 5
60. Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300 5
61. Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300 5
62. Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi 300 5
63. Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu 300
63a. Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 200 3
64. Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 3
65. Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia 100
66. Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 300 3
G. Przecinanie się kierunków ruchu
67. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 10
68. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350 10
69. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 350
70. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350 6
70a. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić 350 6
71. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350 6
72. Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350 10
73. Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300
74. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100
75. Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300 4
76. Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 4
77. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250
78. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100
79. Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 2
H. Ostrzeganie i jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
80. Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 2
81. Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni 100
82. Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100
83. Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100
84. Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100 2
I. Holowanie
85. Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250
86. Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250
87. Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250
88. Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250
89. Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250
90. Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:
91. – niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania 100
92. – nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150
93. – brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150
94. – niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100
95. – niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50
J. Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
96. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50
96a. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 50
98. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 98a 50
98a. Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru 50
99. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50
100. Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100
107. Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100
108. Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50
K. Autostrady i drogi ekspresowe
119. Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 5
120. Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 5
121. Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250
122. Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300 1
123. Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300 1
124. Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 1
L. Zatrzymanie i postój
125. Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu od 100 do 300
Zatrzymywanie pojazdu:
127. – na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania 300 1
128. – na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi od 100 do 300 1
129. – w tunelu, na moście lub na wiadukcie 200 1
130. – na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100 1
131. – na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100 1
132. – w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100 1
133. – przy lewej krawędzi jezdni 100 1
134. – na pasie między jezdniami 100 1
135. – w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości 100 1
136. – w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu 100 1
137. – na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru 100 1
138. Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju z powodu uszkodzenia lub wypadku 150 1
139. Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100 1
140. Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej 100 1
141. Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym od 150 do 300 1
142. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd 100 1
143. Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100 1
144. Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100 1
145. Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone 100 1
M. Używanie świateł zewnętrznych
147. Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200 4
148. Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu 100 2
149. Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100
150. Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200 4
151. Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150-300 3
152. Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200 3
153. Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 2
154. Używanie „szperacza” podczas jazdy 100
N. Używanie pojazdów w ruchu drogowym
155. Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300
156. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200
157. Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200 3
158. Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100 3
159. Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50
160. Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi (kolcami) 100
161. Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 100
170. Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50 1
171. Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do 300
174. Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 100
O. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
175. Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200
180. Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego od 100 do 300
P. Przewóz osób
182. Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 100 zł za każdą osobę ponad normę, maks. 500 zł 1 pkt za każdą osobę ponad normę
III. Kierujący
Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą:
186. – uprawnienia do kierowania pojazdami 500
187. – uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu 300
189. Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów 50 zł za każdy brakujący dokument, maks. 250 zł
IV. inne wykroczenia
190. Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 400
191. Używanie pojazdu niszczącego drogę 300
192. Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę bez uprawnień 300
195. Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej od 50 do 200
196. Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 100
200. Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach od 200 do 500
200. (a-g) Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, w tym także ignorowanie poszczególnych ograniczeń i zakazów, z których zwolnione są osoby niepełnosprawne 300-800 od 0 do 5 w zależności od wykr.
V. znaki i sygnały drogowe
Niestosowanie się do znaków:
201. – B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” 250 3
202. – B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...” 250 2
203. – C-12 „ruch okrężny” 250 5
204a. – B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ....... t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...... t” 500 2 lub 3
205. – B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...” 100 1
206. – B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” 100 1
207. – B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”
208. – B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników
209. – B-35 „zakaz postoju” 100 1