Warto więc w tym miejscu przypomnieć, jakie uprawnienia przysługują funkcjonariuszowi policji w związku z szeroko rozumianym czuwaniem nad ruchem drogowym. Obszerny katalog kompetencji policjanta zamieszczony jest w art. 129 Prawa o ruchu drogowym. Poniżej omówione są niektóre z uprawnień przyznanych policjantom.Wydawanie poleceńLegitymowanie uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu. Funkcjonariusz policji może żądać, aby uczestnik ruchu korzystał z drogi i pojazdu w sposób odpowiadający przepisom ruchu drogowego. Polecenie określonego zachowania może być wydane również np. w sytuacji utrudnień w ruchu, gdy policjanci kierują pojazdy na trasy objazdowe.Kontrola dokumentówSprawdzanie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem i jego używania, świadectwa kwalifikacji, a także dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia.Przypomnijmy, że kierujący pojazdem zobowiązany jest posiadać przy sobie i okazywać na wezwanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego dokumenty: uprawnienie do kierowania pojazdem, dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu, potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzenie opłacenia składki tego ubezpieczenia. Zaznaczyć trzeba, że brak niektórych dokumentów, na przykład potwierdzających zawarcie ubezpieczenia OC, jest podstawą do usunięcia pojazdu na parking strzeżony na koszt właściciela.Badanie trzeźwościŻądanie poddania się przez kierującego pojazdem - do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mógł kierować w stanie nietrzeźwym - badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do niego. Nie oznacza to kontrolowania stanu trzeźwości każdego zatrzymanego uczestnika ruchu. Funkcjonariusz podejmuje taką decyzję na podstawie indywidualnej oceny konkretnej sytuacji. Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu, jego wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi. Realizacja tego uprawnienia ma służyć m.in. ujawnieniu i wyeliminowaniu z ruchu tych pojazdów, których stan techniczny może powodować zagrożenie ruchu drogowego.