• Nowe zarządzenie poszerza obowiązki funkcjonariuszy obsługujących mierniki prędkości
  • Cały przebieg służby powinien być rejestrowany (zarówno obraz jak i dźwięk!)
  • Do służby drogowej powinny być wyznaczane patrole dwuosobowe lub liczniejsze

Nowe przepisy nie dotyczą bezpośrednio kierowców – to wewnętrzne regulacje, którym podlegają wyłącznie funkcjonariusze. Dla własnego dobra i choćby z ciekawości dobrze jest jednak wiedzieć, czego możemy oczekiwać po policjantach pełniących służbę. Tego typu dokumenty są całkowicie jawne i możemy je znaleźć m.in. na stronach Informacyjnego Serwisu Policyjnego (isp.policja.pl w zakładce Aktualności/Prawo).

Na drodze tylko fachowcy, chyba że...

W nowym zarządzeniu sprecyzowane zostało, że do pełnienia służby na drogach powinni być wyznaczani policjanci z odpowiednich komórek organizacyjnych, czyli z drogówki, a czynności wymagające wiedzy specjalistycznej, m.in. kierowanie ruchem, kontrola stanu technicznego pojazdów, czy stosowania przyrządów do pomiaru prędkości, powinny być wykonywane przez funkcjonariuszy posiadających przeszkolenie w zakresie ruchu drogowego – jak wynika z audytów Najwyższej Izby Kontroli, w drogówce wcale takie oczywiste dotąd nie było. Niestety, nadal w przepisach znajduje się wyjątek, pozwalający w bliżej niesprecyzowanych „uzasadnionych przypadkach” na wyznaczanie do takich zadań również tych funkcjonariuszy, którzy wprawdzie przeszkolenia nie mają, ale „posiadają wiedzę i umiejętności w tym zakresie”.

Do służby drogowej powinny być wyznaczane patrole dwuosobowe lub liczniejsze, gdzie przynajmniej jeden policjant powinien mieć stosowne przeszkolenie w zakresie ruchu drogowego, ale i od tej reguły przewidziano wyjątki.

Zgodnie z aktualnym zarządzeniem policjant w czasie służby jest zobowiązany m.in. do: okazywania na żądanie osoby kontrolowanej utrwalonego obrazu naruszenia lub wyniku dokonanego pomiaru, chyba, że z przyczyn technicznych jest to niemożliwe, musi też mieć przy sobie i okazywać na żądanie osoby kontrolowanej uwierzytelnione kopie świadectwa legalizacji lub wzorcowania wymagane dla wykorzystywanych przyrządów pomiarowych.

Precyzyjne przepisy dotyczące używania radarów

Foto: Piotr Czypionka / Auto Świat

Nowe przepisy precyzyjniej niż dotychczas określają zasady używania mierników prędkości. Przede wszystkim zapisano w nich wymóg używania sprzętu zgodnie z instrukcją i tzw. decyzją zatwierdzenia typu – niby to oczywiste, ale w praktyce znaczna część policyjnych pomiarów odbywa się niezgodnie z tymi dokumentami.

Pomiary w ruchu przy pomocy mierników ręcznych („suszarek") są dopuszczalne tylko w przypadku zastosowania wideorejestratora jako urządzenia dokumentującego przebieg kontroli. Najwyraźniej w związku z licznymi przypadkami podważania pomiarów wykonywanych przez policjantów w nieodpowiednich miejscach, komendant nakazał, żeby funkcjonariusz w notatniku służbowym starannie notował informacje na temat warunków i miejsca pomiarów oraz model i numer fabryczny miernika.

Ważne: policjanci są teraz zobligowani do wykonania przed rozpoczęciem pomiarów zalecanych przez producenta miernika prób i testów jego sprawności. Jeśli kierowca odmówi przyjęcia mandatu na podstawie pomiaru, funkcjonariusz ma obowiązek zapisać w notatniku m.in. odległość z jakiej użyto miernika, poziom czułości urządzenia (to ważne w przypadku rosyjskich radarów Iskra) i miejsce, w którym znajdował siękontrolowany pojazd.

Oczywiście, w praktyce nie da się zweryfikować, czy policjant zapisał w notatniku prawdę, ale można mieć nadzieję, że w związku z nowymi wymaganiami przynajmniej sięgnie do instrukcji obsługi miernika, żeby dowiedzieć się, jakie wartości są prawidłowe i co powinno znaleźć się w notatkach ze służby.

Jasno określone zasady badania trzeźwości

Badania alkomatem, niezależnie od ich wyniku, powinny być odnotowywane przez policjanta w specjalnym rejestrze, z wyjątkiem akcji typu „trzeźwy poranek” i innych kontroli przesiewowych. Dobra wiadomość: zgodnie z nowym zarządzeniem „badanie stanu trzeźwości osoby, która dobrowolnie zgłosiła się do policjanta, powinno zostać przeprowadzone, o ile istnieje taka możliwość (...)". Po imprezie możemy więc poprosić spotkanych policjantów o możliwość dmuchnięcia.

Wideoradar ma być włączony przez całą służbę

Foto: Auto Świat

W przypadku patrolowania dróg z użyciem radiowozu z wideorejestratorem, powinien on być włączony od momentu wyjazdu z jednostki aż do końca służby! Cały przebieg służby powinien być rejestrowany (zarówno obraz jak i dźwięk!), a poza momentami pościgów funkcjonariusze powinni poruszać się w sposób zgodny z przepisami. Policjanci mogą jednak wyłączyć nagrywanie podczas przerwy w służbie oraz w czasie wymiany nośnika informacji.

Ważne: zarządzenie określa, że po ujawnieniu przestępstwa lub wykroczenia policjant jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do schwytania sprawcy – a zatem z zatrzymaniem kierowcy nie powinien zwlekać, aż ten nazbiera punktów, by zabrać mu prawo jazdy. Podczas kontroli wideorejestrator powinien być w miarę możliwości ustawiony tak, żeby nagrywać jej przebieg.