Na początku września weszła w życie ustawa zmieniająca prawo o ruchu drogowym. Na zapoznanie się z niektórymi nowościami mamy jeszcze trochę czasu, bo dopiero powstają do nich przepisy wykonawcze, jednak warto wiedzieć, że pewne istotne zmiany obowiązują już teraz!

Nowelizację wymusiła bezradność policjantów i strażników miejskich wobec kierowców stwarzających zagrożenia oraz tamujących ruch poza drogami publicznymi i strefami zamieszkania, a więc np. na drogach osiedlowych czy parkingach przed supermarketami. W kodeksie drogowym pojawiło się pojęcie „strefy ruchu”.Dotychczas, zgodnie z art. 1 „Prawa o ruchu drogowym”, ustawa regulowała „zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania”. Obecnie zapis ten uzupełniono o słowa „oraz w strefach ruchu”, a w art. 2 pojawiła się nowa definicja: „strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”.

Przed wjazdami i wyjazdami staną tablice z napisem „strefa ruchu”. Wygląd tych znaków określić ma wspólne rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji. Najprawdopodobniej wjazd oznaczać będzie biała tablica z piktogramem samochodu i napisem „strefa ruchu”, przed wyjazdami staną zaś takie same tablice, lecz przekreślone czerwonym pasem (analogicznie jak np. w przypadku drogi wewnętrznej).

W strefie ruchu poruszamy się jak na drodze publicznej. W strefie ruchu obowiązują (czy raczej będą obowiązywać, gdy strefy się pojawią) wszystkie przepisy kodeksu drogowego. Odpowiednie zmiany wprowadzono również w kodeksach wykroczeń oraz karnym, dopisując w nich sankcje za prowadzenie pojazdu w strefie ruchu po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, bez uprawnień itd.

Znaków drogowych nigdzie nie można lekceważyć! Jeszcze ważniejsza wydaje się zmiana wprowadzona ust. 2 art. 1. Dotychczas poza drogami publicznymi i strefami zamieszkania kodeks drogowy obowiązywał tylko w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób. Obecnie jego przepisy stosuje się na każdej drodze (także prywatnej i nie musi być to strefa ruchu!) również „w zakresie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych”. Czyli znaki drogowe obowiązują nas wszędzie!

Nie parkuj na miejscach do tego nieprzeznaczonych! Ważna nowość: auto może zostać usunięte z drogi na koszt właściciela, gdy ten pozostawił je bezprawnie na miejscu dla niepełnosprawnych lub gdy zlekceważył znak informujący, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty. Wystarczy do tego decyzja strażnika miejskiego.