• Jako ruch pojazdu traktuje się również otwarcie drzwi samochodu znajdującego się na postoju
  • W Polsce za szkodę związaną z ruchem pojazdu uważa się przypadki, które miały miejsce podczas zatrzymania, postoju lub garażowania
  • Nie wszystkie kraje członkowskie UE używają pojęcia ruch pojazdów w pierwszej dyrektywie komunikacyjnej

Z pozoru niewinne otwarcie drzwi samochodu podczas postoju może się przyczynić do powstania szkody. Nie ma przy tym znaczenia, czy otwarto drzwi kierowcy, czy też pasażera. Skutek może być ten sam – uszkodzony inny samochód (jeśli chodzi o typowe obicie drzwi na parkingu) albo groźna kolizja, kiedy w otwarte drzwi uderzyło prawidłowo jadące auto, rowerzysta czy inny uczestnik ruchu.

Wydawać by się mogło, że kwestia winy i odpowiedzialności nie pozostawia wątpliwości. Okazuje się, że niekiedy może być inaczej. Kwestią zajął się bowiem m.in. litewski Sąd Najwyższy (sprawa sporu pomiędzy dwoma firmami ubezpieczeniowymi), który wystosował odpowiednie zapytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o czym poinformował dziennik „Rzeczpospolita”.

Sędziowie skupili się na przepisach pierwszej unijnej dyrektywy komunikacyjnej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/10/WE z dnia 16 września 2009 roku). Innymi słowy sędziowie mieli ustalić, czy w zakresie pojęcia ruchu pojazdów mieści się również sytuacja, gdy podczas postoju samochodu, zostaną otwarte jego drzwi, co wywoła negatywny skutek w postaci szkody.  

W artykule 3 ust. 1 unijnej dyrektywy w polskiej wersji językowej czytamy: „Z zastrzeżeniem art. 5 każde państwo członkowskie podejmuje wszelkie stosowne środki w celu zapewnienia objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilna odnosząca się do ruchu pojazdów normalnie przebywających na jego terytorium”. Jak podaje „Rzeczpospolita”, o ile w polskiej wersji językowej użyto terminu „ruch pojazdów”, o tyle w innych odmianach wykorzystano stwierdzenia takie jak np. korzystanie z pojazdu (angielska).

W odpowiedzi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że pojęcie ruchu pojazdów odnosi się również do sytuacji, gdy podczas postoju zostaną otwarte drzwi. Ubezpieczyciel stojącego pojazdu odpowiada zatem wówczas za wyrządzoną szkodę (uwzględniając oczywiście wszystkie okoliczności danego zdarzenia).

Warto podkreślić, że to co może budzić wątpliwości w różnych krajach członkowskich nie stanowi problemu w Polsce. Wystarczy bowiem sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W artykule 34 ust. 2 wyraźnie wskazano: „Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą: 1) przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego, 2) bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego, 3) podczas zatrzymania, postoju lub garażowania”.