Wśród 255 uwag i komentarzy zgłoszonych podczas konsultacji publicznych do projektu "Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielenia i rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu" kilkadziesiąt zostało uwzględnionych przez resort. Wśród nich znalazł się wniosek Poczty Polskiej o objęciu wsparciem rowerów elektrycznych, motorowerów, skuterów i trójkołowców z napędem elektrycznym.

Poczta Polska uzasadniała złożony wniosek tym, że rozwój rynku elektromobilności w Polsce oraz wsparcie finansowe na ten cel powinno być uwzględniać szersze grupy pojazdów (nie tylko samochodowy), w tym: motorowery, skutery i trójkołowce z napędem elektrycznym oraz rowery elektryczne. Spółka wskazała, że pojazdy te mogą być wykorzystywane przez listonoszy.

Polska Grupa Energetyczna zwróciła zaś uwagę, że 18 lutego zakończyły się trilogi dot. ograniczenia emisji CO2 z pojazdów ciężarowych, w którym uzgodniono m.in. 2 proc. cel sprzedaży ciężarowych pojazdów niskoemisyjnych od 2025 r. "Producenci, którzy przekroczą ten cel uzyskają specjalne certyfikaty potwierdzające niskoemisyjność. Producenci pojazdów będą musieli obniżyć emisje CO2 w nowych pojazdach ciężarowych o 15 proc. od 2025 r. i o 30 proc. od 2030 r. (w porównaniu z 2019 r.)" - czytamy.

PGE wskazała, że "ze względu na proponowane cele redukcji emisji CO2 obejmujące nowe pojazdy ciężkie, należy uznać, że osiągnięcie wskazanych celów będzie niemożliwe bez wykorzystania paliw alternatywnych, w tym przede wszystkim energii elektrycznej. Powyższe wskazuje na wysoki potencjał wykorzystania energii elektrycznej w celu napędzania nowych pojazdów ciężkich, nie tylko osobowych". Spółka wniosła o uwzględnione w projekcie rozporządzenia zróżnicowania pojazdów pod kątem przeznaczenia: chodzi o osobowe, dostawcze, ciężarowe etc.), co spotkało się pozytywną odpowiedzią resoru energii.

ME pozytywnie odpowiedziało na postulat Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych o rozdzielenie konkursów dla wnioskodawców: jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. Zaakceptowano również uwagę o zawarciu w rozporządzeniu maksymalnej cenę osobowych samochodów elektrycznych, do jakiej udzielane byłoby wsparcie. Chodzi tak, aby państwo nie dotowało zakupów najbogatszym obywatelom.

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych wskazała, że zakup i montaż ładowarek pantografowych, montowanych na pętlach autobusowych powinien korzystać z wyższego dofinansowania, a tańsze urządzenia do ładowania „wolnego” w nocy na zajezdniach powinny korzystać z mniejszego poziomu dofinansowania. Zastosowanie tylko jednego poziomu dofinansowania dla zakupu i montażu ładowarek do autobusów i innych pojazdów użyteczności publicznej spowoduje de facto wykluczenie z dofinasowania technologii ładowania autobusów miejskich za pomocą pantografów.

Jak czytamy w projekcie rozporządzenia, "środki z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu są znaczącym wsparciem dla rozwoju elektromobilności w Polsce i kolejnym krokiem, który ma przybliżyć Polskę do osiągnięcia celów założonych w dokumentach rządowych takich jak +Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych+, +Planie rozwoju elektromobilności".

"Zakres projektów, które będą mogły otrzymać dofinansowanie, jest bardzo szeroki. Będą to m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty planujące zakup nowych pojazdów" - podano. Dodano, że FNT będzie również wspierać promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu powołany został w lipcu 2018 r. na mocy nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dysponentem FNT jest Minister Energii, a zarządza nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychodami funduszu będą m.in. środki z budżetu państwa w ramach wpływów z podatku akcyzowego, wpływy z tytułu opłaty zastępczej oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Według założeń resortu energii, jednym z celów Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, jest finansowanie m.in. zakupu samochodów elektrycznych, jednorazowe wsparcie na zakup takiego pojazdu wynosi max. do 36 tys. zł.