I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Serwis Internetowy „Dobry Warsztat” dostępny pod adresem https://www.auto-swiat.pl/dobry-warsztat wraz z oferowanymi w jego zakresie funkcjonalnościami i usługami świadczonymi drogą elektroniczną (dalej: „Serwis Dobry Warsztat” lub „Serwis”) udostępniany jest przez spółkę Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł ,NIP: 5272677009, REGON 146127300, zwaną dalej RASP.

1. Serwis Dobry Warsztat działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu Dobry Warsztat. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE

1. Serwis Dobry Warsztat, Serwis - serwis internetowy oferowany przez RASP w domenie: https://www.auto-swiat.pl/dobry-warsztat (oraz odpowiednio innymi domenami) stanowiący narzędzie, umożliwiające poszukiwanie i lokalizowanie wybranych warsztatów samochodowych oraz zapoznawanie się z zakresem świadczonych przez nie usług.

2. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Dobry Warsztat.;

3. Baza Danych - bazy danych wykorzystywane w Serwisie Dobry Warsztat, obejmujące: „Bazy Licencjonowane” oznaczające publikowane w Serwisie Dobry Warsztat bazy danych dostarczane RASP na podstawie umów licencyjnych przez Moto-Profil Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie, oraz bazę danych własnych RASP w stosunku do której podmiotem praw wyłącznych jest RASP. Baza Danych może także obejmować dane które zostały do niej włączone na mocy obowiązujących przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

4. Mapa - mapa zapisana w postaci wektorowej wraz z towarzyszącymi jej danymi opisowymi. Mapy wykorzystane w Serwisie Dobry Warsztat stanowią przedmiot praw przysługujących Google.

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

1. Serwis Dobry Warsztat jest narzędziem, umożliwiającym poszukiwanie i lokalizowanie warsztatów samochodowych na terenie Polski i oferowanych przez nie usług na Mapie.

2. Dodatkową funkcjonalnością Serwisu jest możliwość dodania przez Użytkownika będącego właścicielem warsztatu oferującego usługi mechaniczne, lakiernicze, blacharskie, wulkanizacyjne, elektryczne, elektroniczne, diagnostyczne itp. dla pojazdów mechanicznych (samochodów) lub posiadającego odpowiednie upoważnienie od takiego właściciela rekordu, do Bazy Danych opisującego dany warsztat.

3. Dodając rekord, o którym mowa w ust. 2 powyżej Użytkownik potwierdza, iż jest właścicielem danego warsztatu lub posiada niezbędne upoważnienie od właściciela warsztatu do dodania rekordu do Bazy Danych i prezentowania go w Serwisie, a także, że treści w podanym rekordzie są zgodne ze stanem faktycznym.

4. Użytkownik, który dodał rekord opisany w ust. 2 powyżej zobowiązany jest do jego aktualizowania w przypadku zmiany stanu faktycznego. Użytkownik, którego dotyczy rekord może w każdej chwili usunąć dodany rekord. W celu aktualizacji lub usunięcia rekordu należy skontaktować się z obsługą Serwisu pod adresem mailowym dobrywarszta@auto-swiat.pl lub skorzystać z funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

5. RASP zastrzega sobie prawo do usunięcia danego rekordu, o którym mowa w ust. 2 powyżej w przypadku, gdy jego treść naruszać będzie obowiązujące przepisy, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich. W przypadku niezgodności danego rekordu, o którym mowa w ust. 2 ze stanem faktycznym RASP zastrzega sobie również prawo do jego odpowiedniej modyfikacji.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownikowi korzystającemu z Bazy Danych w ramach Serwisu Dobry Warsztat zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części Bazy Danych. Użytkownik nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości Bazy Danych.

2. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystania Bazy Danych i Mapy bez względu na sposób wykorzystania, w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty, tj. w szczególności nie może ich: powielać, kopiować, udostępniać stronom trzecim (w tym publikować na własnej stronie www) oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Serwisu Dobry Warsztat określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności działania mające na celu obejście warunków zabezpieczenia Bazy Danych oraz Mapy przed udostępnianiem i kopiowaniem stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

3. RASP oświadcza, iż dołożył staranności, by prezentowane w Serwisie informacje były aktualne i odpowiadające rzeczywistości, niemniej nie jest w stanie zagwarantować ich całkowitej poprawności ani przydatności do konkretnych celów.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu Dobry Warsztat wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

V. REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu Dobry Warsztat.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres dobrywarsztat@auto-swiat.pl lub listownie na adres: Ringier Axel Springer Polska sp. o.o. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa.

3. RASP rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. RASP zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej - o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od RASP (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). RASP ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Dobry Warsztat prosimy kierować na adres: dobrywarsztat@auto-swiat.pl

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą zapisy ogólnego regulaminu Portalu internetowego Onet publikowanego pod adresem https://polityka-prywatnosci.onet.pl/regulamin.html („Regulamin Ogólny”), w tym w szczególności zapisy następujące zapisy Regulaminu Ogólnego:

- pkt. XI (prawo właściwe, rozwiązywanie sporów, zmiany Regulaminu);

- pkt. VII (wymagania techniczne)

VII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 49.

2. RASP przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie w przypadku istnienia stosownej podstawy prawnej do takiego przetwarzania, a szczegóły w tym zakresie określa polityka prywatności publikowana Użytkowników na stronie https://polityka-prywatnosci.onet.pl.

3. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę opisuje Polityka Ochrony Prywatności dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie https://polityka-prywatnosci.onet.pl/.