Artykuł został pierwotnie opublikowany 23.01.2018 r.

Profil Kandydata na Kierowcę, popularnie nazywany jako profil kierowcy to elektroniczny dokument generowany przez starostwa. Zawiera on informacje o osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. Od 2014 r. nie ma już możliwości przystąpienia do kursu i egzaminu bez utworzenia takiego dokumentu.

Do czego jest potrzebny profil kierowcy

Profil kierowcy jest wymagany m.in. przy: ubieganiu się po raz pierwszy o prawo jazdy, rozszerzeniu uprawnień, wymianie zagranicznego dokumentu (z wymaganym egzaminem teoretycznym), ponownym sprawdzeniu kwalifikacji w przypadku uprawnień cofniętych powyżej roku, lub w związku z: utratą kwalifikacji (np. po przekroczeniu limitu punktów karnych w ciągu roku od zdobycia prawa jazdy), zwrotu dokumentu zatrzymanego wyrokiem sądu na ponad rok.

Stworzony system teleinformatyczny ma spełniać dwie funkcje: po pierwsze, pozwala na wyłapanie osób z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, które chciałyby wcześniej odzyskać uprawnienia, po drugie – ułatwi życie kandydatom oraz przyspieszy proces komunikacji pomiędzy starostwami, WORD-ami i szkołami jazdy. Dzięki niemu osoby ubiegające się o uprawnienia tylko raz muszą odwiedzić urząd.

Wniosek o profil kierowcy można złożyć na trzy miesiące przed osiągnięciem pełnoletności, ale do egzaminu dopuszczani są kursanci najwcześniej na miesiąc przed osiemnastymi urodzinami.

Formalności związane z profilem kierowcy

Krok 1. Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy. Gotowy druk wniosku o wydanie prawa jazdy można dostać w szkole jazdy lub pobrać go ze strony internetowej wydziału komunikacji. Dokumenty w urzędzie może też złożyć za kandydata członek rodziny (bezpłatnie) lub np. szkoła jazdy (w tym przypadku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł).

Krok 2. Przygotuj niezbędne załączniki do wyżej ww. wniosku • orzeczenie lekarskie • orzeczenie psychologiczne • fotografia • dwustronna kserokopia starego dokumentu prawa jazdy • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski (dotyczy tylko osób bez polskiego obywatelstwa) • pełnomocnictwo (jeśli dokumenty będzie składała inna osoba niż kandydat) • dowód osobisty (do wglądu) • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat (przy kat. AM, A1, B1).

Krok 3. Złożenie dokumentów w wydziale komunikacji. Z wnioskiem i wymaganymi dokumentami należy zgłosić się do referatu praw jazdy w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Na podstawie tych danych starosta lub prezydent miasta przydziela profil kierowcy (PKK) i indywidualny numer identyfikacyjny.

Krok 4. Odbiór dokumentu i zapisanie się na kurs prawa jazdy. Na przydzielenie profilu wydział komunikacji ma dwa dni. Po tym czasie kandydat lub jego pełnomocnik może odebrać numer identyfikacyjny osobiście w urzędzie. Jest też możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty. Sposób odebrania numeru trzeba wcześniej określić we wniosku o wydanie prawa jazdy. Po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego można zapisać się na kurs w dowolnie wybranej szkole jazdy.

Jak założyć profil kierowcy przez internet?

Aby wyrobić profil kierowcy online, należy założyć konto na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych: esp.pwpw.pl/Account/RegisterUser. Trzeba wprowadzić tam wszystkie wymagane dane, a następnie wybrać sprawę, czyli wydanie prawa jazdy. W tym przypadku również należy dodać zestaw wymaganych dokumentów, oczywiście pod postacią skanów. Po uzupełnieniu potrzebnych danych należy zatwierdzić stworzenie konto podpisem elektronicznym.

Ile kosztuje Profil Kandydata na Kierowcę?

Założenie profilu kierowcy jest darmowe zarówno metodą stacjonarną, jak i online. Jedynym przypadkiem, kiedy kandydat może być zobowiązany do uiszczenia opłaty, jest okoliczność, kiedy chce się założyć go stacjonarnie z pomocą pełnomocnika, który jest osobą spoza rodziny. Wtedy pobierana zostaje opłata skarbowa w wysokości 17 zł.