Skąd odszkodowanie po wypadku samochodowym? Jest to kwestia, której podstawę prawną stanowią odpowiednie artykuły Kodeksu cywilnego. Poszkodowani powinni zainteresować się zwłaszcza art. 361. Mówi on o tym, że osoba zobowiązana do odszkodowania jest odpowiedzialna jedynie za normalne następstwa działania lub zaniechania, wskutek którego wynikła szkoda, a jej naprawienie ma obejmować nie tylko poniesione przez poszkodowanego straty, ale też korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby dane zdarzenie nie nastąpiło.

Ważny jest również artykuł 363, mówiący o tym, że naprawienie szkody następuje zgodnie z wolą poszkodowanego albo poprzez przywrócenie poprzedniego stanu. Przepis ten dopuszcza również rekompensatę w postaci adekwatnej sumy pieniężnej. Artykuły Kodeksu cywilnego definiują zatem pojęcie odszkodowania jako naprawienie szkody w postaci materialnej lub utraconych korzyści. Wskazują także na możliwe formy rekompensaty.

Kto może uzyskać odszkodowanie po wypadku?

Osoby poszkodowane w wypadku nabywają prawo do dochodzenia odpowiednich świadczeń. Taki przywilej nie przysługuje jedynie sprawcy zdarzenia. Odszkodowanie po wypadku jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym winny ma wykupioną polisę OC. Zdarza się jednak, że kolizję spowoduje kierowca bez ważnego ubezpieczenia. Czasami sprawcy udaje się też uciec z miejsca zdarzenia. Co robimy w takim przypadku? Należy zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Instytucja pozwala poszkodowanym uzyskać świadczenia takie, jak:

  • „renta wyrównawcza;
  • renta z tytułu braku możliwości podjęcia pracy i utraconego dochodu;
  • zwrot kosztów związanych z koniecznością przekwalifikowania zawodowego;
  • wyrównanie utraconego dochodu;
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  • pokrycie kosztów związanych z zakupem leków oraz opłacaniem leczenia, rehabilitacji, zabiegów, opieki, pobytu w szpitalu, dojazdów do placówek medycznych”. 

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Żeby rozpocząć tak zwaną procedurę odszkodowawczą, składamy odpowiedni wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub wspomnianego wcześniej funduszu. Jako osoby poszkodowane musimy nie tylko opisać zdarzenie, ale też jego wpływ na nasze życie i zdrowie. Skutkiem kolizji może być zarówno strata materialna, jak i poważny uszczerbek na zdrowiu, nie należy jednak lekceważyć nawet najmniejszych dolegliwości, takich jak na przykład ból kręgosłupa po wypadku samochodowym. Odszkodowanie może bowiem pokryć koszty rehabilitacji.

Aby tak się stało, opisujemy we wniosku przebieg leczenia, a także rokowania na przyszłość. W dokumencie musimy wskazać kwotę, jakiej dochodzimy. Jeśli nie czujemy się pewnie, występując o rekompensatę, możemy zwrócić się do prawnika. Doświadczony adwokat zgromadzi potrzebne dowody i wynegocjuje jak najwyższe odszkodowanie. Skorzystanie z fachowej pomocy prawdopodobnie zaowocuje większą kwotą rekompensaty niż gdybyśmy zajęli się tym samodzielnie.

Po jakim czasie można otrzymać odszkodowanie po wypadku?

Nie jest ważne, czy zgłaszamy się po odszkodowanie po wypadku samochodowym jako pasażer, czy jako poszkodowany kierowca drugiego pojazdu. Osobom, które jechały ze sprawcą zdarzenia, także przysługuje rekompensata. To, jak długo czeka się na odszkodowanie po wypadku samochodowym, zależy od stopnia zawiłości danej sprawy. W standardowej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca środki do 30 dni od zgłoszenia wypadku. Warto pamiętać, że każdy poszkodowany ma prawo do uzyskania odszkodowania.