Silnik W8 to oryginalna konstrukcja inżynierów Volkswagena. Powstał z połączenia dwóch silników V, ustawionych pod kątem 72 stopni. Jego zalety to niewielkie wymiary przy dużej mocy oraz bardzo równomierna praca, bez drgań. Ważący 190 kg silnik zamontowano wzdłużnie z przodu. Oto wrażenia naszych redaktorów testujących sprzed 17 lat.

Passat W8 Foto: Auto Świat
Passat W8

Volkswagen Passat W8 – wilk w owczej skó­rze

Pa­trząc na au­to z da­le­ka, trud­no będzie od­różnić W8 od słab­szych wer­sji Pas­sa­ta, ale z bli­ska wi­dać od ra­zu, z czym ma­my do czy­nie­nia. Przede wszyst­kim z ty­łu cha­rak­te­ry­stycz­ne dla te­go mo­de­lu są czte­ry końców­ki ukła­du wy­de­cho­we­go oraz na­pi­sy W8 i 4Mo­tion na kla­pie ba­gażni­ka. Pierw­szy infor­mu­je o za­sto­so­wa­nym sil­ni­ku, dru­gi o na­pędzie na wszyst­kie ko­ła. Z przo­du na gril­lu umieszczono tyl­ko ma­ły em­ble­mat W8. Są to jed­nak skrom­ne wy­różni­ki.

Po­dob­nie we wnętrzu. Tu także nie ma zbyt wie­lu ele­men­tów spor­to­wych. O dużych możli­wo­ściach au­ta świad­czy je­dy­nie wy­ska­lo­wa­ny do 300 km/h szyb­ko­ścio­mierz. Sty­li­ści po­sta­wi­li ra­czej na elegan­cję. Kom­for­to­wo wy­pro­fi­lo­wa­ne fo­te­le po­kry­te zo­sta­ły za­mszo­wo­-skó­rza­ną ta­pi­cer­ką jasne­go ko­lo­ru. To wspa­nia­le kom­po­nu­je się z drew­nia­ny­mi ozdo­ba­mi na kon­so­li środ­ko­wej i drzwiach. Po­kry­te drew­nem są także dźwi­gnia zmia­ny bie­gów i ko­ło kie­row­ni­cy. To aku­rat nam się mniej po­do­ba­ło. Pod­czas gwał­tow­nych ma­new­rów ręce mogą się ślizgać na kole kierownicy.

Prze­strze­ni we wnętrzu jest wy­star­cza­ją­co – także dla wy­so­kich osób. Je­dy­nie z ty­łu z po­wo­du opada­ją­ce­go da­chu może im bra­ko­wać nie­co miej­sca nad gło­wą. We wnętrzu nie prze­wi­dzia­no zbyt wie­lu schow­ków na dro­bia­zgi, co może utrud­niać utrzy­ma­nie po­rząd­ku pod­czas po­dróży. Także możli­wo­ści trans­por­to­we W8 są ogra­ni­czo­ne. W po­rów­na­niu z mo­de­lem na­pędza­nym tyl­ko na przed­nią oś W8 ma o 75 li­trów mniej­szy ba­gażnik, któ­re­go po­jem­ność wy­no­si 400 li­trów. Poza tym nie ma tu możli­wo­ści po­więk­sze­nia go, ponieważ tyl­na ka­na­pa zo­sta­ła umieszczona na stałe. Je­dy­nym uła­twie­niem jest możli­wość do­ku­pie­nia za 1080 zło­tych ręka­wa na nar­ty.

Volkswagen Passat W8 – moc ponad wszyst­ko

Oso­by de­cy­du­ją­ce się na mo­del W8 nie po­trze­bu­ją cięża­rów­ki. Ku­si za­sto­so­wa­na w tym au­cie jednost­ka na­pędo­wa. I pod tym względem W8 nie za­wo­dzi. Osiem cy­lin­drów i czte­ry li­try pojemności umożli­wi­ły uzy­ska­nie aż 275 KM. Nie po­trze­ba tu żad­ne­go tur­bo­do­ła­do­wa­nia, gdyż sil­nik rozwija 370 Nm mak­sy­mal­ne­go mo­men­tu ob­ro­to­we­go. To war­tość zna­na ra­czej z jed­no­stek dieslow­skich niż ben­zy­no­wych.

Sa­mo­chód do­sko­na­le przy­spie­sza już od ni­skich ob­ro­tów. Lek­kie wci­śnięcie pe­da­łu ga­zu po­wo­du­je spon­ta­nicz­ną re­ak­cję. Sa­mo­chód jak wy­strze­lo­ny wy­ry­wa do przo­du i po­zo­sta­wia z ty­łu in­nych uczest­ni­ków ru­chu. I tak może przy­spie­szać aż do ogra­ni­czo­nej elek­tro­nicz­nie szyb­ko­ści maksymalnej, któ­ra wy­no­si 250 km/h. Do uszu ja­dą­cych do­cho­dzi wspa­nia­ły gang sil­ni­ka. Aę szko­da włą­czać ra­dio, że­by nie za­głu­sza­ło te­go wspa­nia­łe­go od­gło­su. Przy czym sil­nik nawet przy wysokiej pręd­ko­ści ob­ro­to­wej nie wy­da­je się na­zbyt gło­śny. Jed­nak nie wszyst­ko jest ta­kie pięk­ne. Ta­kie­go mo­ca­rza trze­ba prze­cież wy­kar­mić. Lu­dzie o słab­szych ner­wach nie po­win­ni ob­ser­wo­wać te­go, co po­ka­zu­je kom­pu­ter. Przede wszyst­kim do­ty­czy to chwi­lo­we­go spa­la­nia. Nam pod­czas dynamicznego ru­sza­nia uda­ło się uzy­skać aż 95 li­trów na 100 ki­lo­me­trów! W co­dzien­nej jeź­dzie potwier­dzi­ły się war­to­ści po­da­wa­ne przez pro­du­cen­ta. Trze­ba przy­znać, że śred­nie zuży­cie na pozio­mie 13 li­trów przy mo­cy pra­wie 300 KM nie jest prze­raża­ją­cą war­to­ścią.

Volkswagen Passat W8 – doskonałe własności jezdne

To, że W8 wy­wo­dzi się z li­mu­zy­ny kla­sy śred­niej, czuje się po ukła­dzie jezd­nym. Jeże­li ktoś spodziewa się twar­de­go za­wie­sze­nia, będzie za­wie­dzio­ny. Mo­men­ta­mi wy­da­je się ono na­wet zbyt mięk­kie jak na ta­kie au­to. Ka­ro­se­ria wy­chy­la się pod­czas szyb­kie­go prze­jeżda­nia za­krętów. Ale spokoj­nie, wszyst­ko jest pod kon­tro­lą. Sa­mo­chód trzy­ma się na­wierzch­ni jak przy­kle­jo­ny i nic nie będzie w sta­nie wy­pro­wa­dzić go z ob­ra­ne­go kie­run­ku. Mniej wpraw­ny kie­row­ca może li­czyć na pomoc se­ryj­ne­go ukła­du ESP. Do­świad­cze­ni więk­szą przy­jem­ność z jaz­dy będą mie­li z pewnością po wy­łą­cze­niu elek­tro­nicz­ne­go po­moc­ni­ka. Do­sko­na­ła trak­cja to także za­słu­ga na­pędu na czte­ry ko­ła. Można to zna­ko­mi­cie wy­ko­rzy­stać przy cią­gnięciu ciężkich przy­czep. Mak­sy­mal­na ma­sa przy­cze­py ho­lo­wa­nej w Pas­sa­cie W8 może wy­no­sić po­nad 2 to­ny.

Za­do­wa­la­ją­cy jest kom­fort tłu­mie­nia wszel­kich nie­rów­no­ści. Jeże­li jed­nak ko­muś od­po­wia­da bardziej sztyw­ny układ jezd­ny, to za 1790 zło­tych, może za­mó­wić spor­to­we za­wie­sze­nie ob­niżo­ne o 20 mi­li­me­trów.

Sa­mo­chód kla­sy śred­niej za po­nad 180 tys. zł. Czy ma to sens? Jeże­li lu­bi­my zna­ko­mi­te osią­gi, na po­zio­mie aut spor­to­wych, a sa­mo­chód ma nam jed­no­cze­śnie służyć do co­dzien­nej jaz­dy, to tak. Napęd na czte­ry ko­ła da­je pew­ność pro­wa­dze­nia, a przede wszyst­kim po­zwa­la w bar­dzo ła­god­ny spo­sób prze­nieść na ko­ła po­tężną moc si­lni­ka.

Nasz test Passata W8 miał dramatyczny moment – pod­czas jazdy za­pa­lił się sil­nik. Na szczęście pożar uda­ło się uga­sić i ni­ko­mu nic się nie sta­ło. Według ekspertyzy prze­pro­wa­dzonej przez fachowców z Volkswagena przyczyną poża­ru było zwarcie w cewce za­pło­nowej.

PS. VW Passat z silnikiem W8 produkowany był przez 3 lata – od września 2001 do września 2004 roku.

Volkswagen Passat W8 – dane techniczne

Silnik benzynowy W8/32
Pojemność 3999 ccm
Moc maksymalna 275 KM
Maksymalny moment obrotowy 370 Nm
Przyspieszenie 0-100 km/h 6,5 s
Prędkość maksymalna 250 km/h
Spalanie (miasto/trasa/średnie) 19,4/9,5/13,1 l/100 km
Wymiary (dł./szer.,wys.) 4703/1746/1462 mm
Poj. bagażnika 400 l
Opony 225/45 R 17
Masa własna/ładowność 1665