Zbiorniki LPG jako urządzenia ciśnieniowe podlegają obowiązkowi dozoru technicznego, a ich zastosowanie w samochodach powoduje, że są budowane w oparciu o szczegółowe wymagania zawarte w regulaminie homologacyjnym nr 67 EKG ONZ (Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych). Dzięki temu nadzór nad zbiornikami LPG jest prowadzony już od etapu ich projektowania, a obowiązek dozoru technicznego zapewnia pełne bezpieczeństwo eksploatowanego już zbiornika.

Zbiornik LPG musi zapewnić możliwość bezpiecznego przechowywania LPG, którego ciśnienie w zależności od temperatury otoczenia może sięgać nawet 2 MPa. W procesie konstruowania przyjmuje się jeszcze wyższe ciśnienie obliczeniowe o wartości 3 MPa.

Wymagania regulaminu 67 nakazują wykonywanie samochodowych zbiorników LPG ze stali zgodnych z normą EN 10120. Określa ona wymagania dla stali na urządzenia ciśnieniowe.

Są to stale niestopowe o niskiej zawartości węgla (do 0,2%). Materiały stosowane na zbiorniki LPG z powodzeniem poddają się obróbce mechanicznej (także tłoczeniu). Są to także materiały dobrze spawalne. Obie te cechy są bardzo ważne ponieważ te technologie są wykorzystywane w produkcji zbiorników LPG.

Najczęściej spotykane zbiorniki LPG mają kształt toroidalny (dostosowany do montażu w miejscu koła zapasowego) lub walcowy (montowane w przestrzeni bagażowej). Czasami buduje się także zbiorniki o innych kształtach, specjalnie dostosowane do miejsca montażu w samochodzie (np. podwójne walcowe). Z reguły są to jednak zbiorniki przeznaczone dla producentów samochodów na pierwszy montaż w nowych pojazdach. W zależności od wielkości zbiornika LPG grubość jego płaszcza może wynosić od około 2,5 do 4 mm. Grubość wynika z obliczeń wytrzymałościowych oraz zapisów w regulaminie. Definiuje on obliczeniową metodę określającą minimalną grubość ścianek zbiornika LPG.

Oprócz grubości płaszcza i dennic regulamin Nr 67 określa także sposób łączenia poszczególnych elementów zbiorników oraz rodzaj spoin jakie należy stosować w tych połączeniach. Spoiny zbiorników LPG poddaje się kontroli radiograficznej (prześwietla się je). Szczególną uwagę przywiązuje się do wykonywania najbardziej odpowiedzialnych połączeń, czyli mocowania płyty armaturowej i króćca wielozaworu, a także elementów za pośrednictwem których zbiornik jest mocowany do nadwozia.

Materiał rodzimy zbiornika wraz ze spoinami określonej liczby zbiorników z serii produkcyjnej jest poddawany badaniom wytrzymałościowym na rozciąganie i zginanie. Próbki materiałów są pobierane ze ściśle określonych w regulaminie miejsc. Polega to na wycięciu niewielkich próbek materiału zbiornika oraz spoin i poddaniu ich badaniom pod kątem wytrzymałości na rozciąganie i zginanie na specjalnych stanowiskach laboratoryjnych.

Zbiorniki poddaje się także próbom rozrywania pod działaniem ciśnienia hydraulicznego. Ciśnienie w czasie próby musi w odpowiedni sposób narastać, a jego zmiany muszą być rejestrowane w czasie. Określone w regulaminie Nr 67 EKG ONZ minimalne ciśnienie, przy którym może nastąpić rozerwanie zbiornika LPG wynosi 6,75 MPa. W praktyce ciśnienie rozrywające zbiornik jest znacznie większe i osiąga wartości nawet 12 MPa. Ciśnienie robocze panujące w zbiorniku w czasie normalnej eksploatacji nie przekracza 2 MPa.

Rozerwanie zbiornika musi nastąpić po odpowiednim, określonym w regulaminie wzroście jego objętości (od 8 do 20% w zależności od typu zbiornika). Bardzo ważnym wymogiem regulaminowym jest także to, że przy rozerwaniu zbiornika nie może nastąpić jego fragmentacja (nie mogą powstawać odłamki, które mogłyby kogoś zranić).

Każdy wyprodukowany zbiornik jest poddawany hydraulicznej próbie pod ciśnieniem 3 MPa. Próba polega na wypełnieniu wnętrza zbiornika wodą i podniesieniu jej ciśnienia do wartości 3 MPa. Po jej wykonaniu zbiornik nie może ulec trwałemu odkształceniu lub rozszczelnieniu.

Próba ma na celu sprawdzenie czy zbiornik wraz z zamontowaną armaturą nie ulegnie rozerwaniu w wyniku oddziaływania ściśle określonych warunków ogniowych. Jest ona wykonywana na egzemplarzu reprezentującym dany typ zbiornika. Zbiornik w czasie próby jest wyposażony w pełny osprzęt (wielozawór lub armaturę rozdzieloną typu „holenderskiego” ). Próba polega na umieszczeniu pod zbiornikiem źródła ognia o ściśle określonej temperaturze. Jest ona w czasie próby monitorowana. Oprócz tego wykonuje się pomiary temperatury płaszcza (dno, górna część zbiornika i okolice zaworu bezpieczeństwa). Cały czas monitorowane jest nadciśnienie w zbiorniku, a próba trwa do jego ustąpienia.

Oprócz ciśnienia wewnętrznego zbiornik jest poddawany działaniu sił bezwładności, które powstają w czasie poruszania się samochodu (przyspieszanie, hamowanie czy jazda po łuku). Jeśli weźmiemy pod uwagę, że zbiornik jest najcięższym elementem instalacji gazowej o masie rzędu kilkudziesięciu kilogramów to okaże się, że działające na niego siły bezwładności osiągają znaczne wartości, szczególnie w czasie kolizji drogowej, kiedy opóźnienia są ekstremalne duże.

Z tego powodu dużo uwagi w regulaminie R 67 EKG ONZ poświęcono mocowaniu zbiorników LPG. Jest to bardzo ważny aspekt ich bezpieczeństwa, często marginalizowany w czasie montażu instalacji LPG. Jeśli zbiorniki są wyposażone w spawane do nich elementy mocujące to ich spoiny muszą wytrzymywać działanie sił zewnętrznych o wartości 30 g we wszystkich kierunkach.

Równie istotne są elementy złączne (śruby), które służą do mocowania zbiorników LPG do nadwozia. Muszą one wytrzymywać obciążenia wynikające z zapisów w regulaminie. W samochodach do 3,5 t DMC połączenie musi wytrzymać przeciążenie 20 g wzdłuż osi podłużnej pojazdu i 8 g w kierunku poprzecznym. Oznacza to, że jeśli zbiornik ma masę np. 50 kg to jego połączenie z nadwoziem musi wytrzymać obciążenie około 1 t w kierunku podłużnym i 400 kg w kierunku poprzecznym. Zapewnienie takiej wytrzymałości połączenia wymaga wykonania obliczeń i zastosowania odpowiednich śrub o klasie wytrzymałości 8.8.

Wartości tych sił, szczególnie w czasie kolizji drogowej, kiedy samochód zatrzymuje się z dużej prędkości na bardzo krótkim odcinku, co wynika z kontaktu z przeszkodą, osiągają ekstremalne wartości. Właśnie z tego powodu szczególnie ważny jest odpowiedni montaż zbiornika w samochodzie o czym przekonacie się już niebawem obserwując materiały z próby zderzeniowej samochodów z LPG, którą wykonaliśmy wspólnie z naszymi partnerami.