Posiadanie aktualnego okresowego badania technicznego nie oznacza, że nie znajdziemy się w sytuacji, kiedy i tak będziemy musieli stawić się w okręgowej stacji kontroli pojazdów przed upływem terminu ważności tego przeglądu. Mogą nas tam skierować urzędnicy wydziału komunikacji, policjanci, a nawet zakład ubezpieczeniowy.

Na dodatkowe badanie pojazdu możemy zostać wysłani jeszcze przed rejestracją zakupionego auta, jeśli okaże się, że: brakuje niezbędnych do tego danych (patrz ramka poniżej), z dokumentów wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym albo istnieje podejrzenie, że narusza wymagania ochrony środowiska.

Formalnie w takiej sytuacji auto do okręgowej stacji kontroli kieruje starosta lub przeprowadzamy badanie na własny wniosek. Bez odpowiedniego zaświadczenia i tak nie zarejestrujemy samochodu. Wizyta taka nie ominie też kierowców, którzy dokonali istotnych przeróbek technicznych (np. wymiana silnika lub demontaż kratki), z wyjątkiem montażu instalacji do zasilania gazem.

Najczęściej jednak do stacji kontroli pojazdów kieruje policja. Do zatrzymania dowodu rejestracyjnego dochodzi zazwyczaj podczas kontroli drogowej, kiedy funkcjonariusze stwierdzą, że stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu na drodze lub auto poddane jest niedozwolonemu tuningowi.

Dowód jest zatrzymywany także w momencie wypadku, gdy auto zostało mocno uszkodzone. W praktyce jednak często wystarczy, że w samochodzie zostanie np. rozbity reflektor. Ubezpieczyciel też może

Nawet jeśli w takiej sytuacji policjanci nie skierują nas na dodatkowe badanie po naprawie, to i tak ma prawo zrobić to ubezpieczyciel, który wypłaci nam odszkodowanie. Firma może żądać od nas przedłożenia kserokopiidodatkowego badania technicznego po naprawie pojazdu, ale tylko w przypadku, kiedy uszkodzeniu uległy elementy układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego. Trzeba też pamiętać, że w żadnym przypadku zaliczenie dodatkowego przeglądu nie ma wpływu na wydłużenie terminu ważności badania okresowego.

Kiedy brakuje danych niezbędnych do rejestracji?

Na dodatkową wizytę w okręgowej stacji kontroli pojazdów mogą zostać skierowane pojazdy sprowadzone z zagranicy, nawet jeśli mają aktualny przegląd uznawany na terenie Polski (auta zarejestrowane na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA), którego okres ważności jest nie dłuższy niż ustalony na podstawie polskich przepisów w tym zakresie.

Najczęściej pojazd kierowany jest na badanie w celu określenia danych niezbędnych do rejestracji auta na terenie naszego kraju. Problem pojawia się przy ustaleniu największego dopuszczalnego nacisku na oś w kiloniutonach (kN), ponieważ w innych państwach parametr ten często określa się w kilogramach. Koszt badania wynosi 60 zł. Wizyta taka nie przedłuża jednak ważności badania okresowego.

Auta, które muszą stawiać się na badanie techniczne regularnie co 12 miesięcy!

Zgodnie z prawem auta nowe muszą stawiać się na badanie techniczne w odstępach czasowych: 3 lata, 2 lata, a następnie co rok Są też przypadki, kiedy przegląd trzeba wykonywać raz w roku bez względu na wiek pojazdu.

Takim rygorom podlegają: auta z instalacją gazową (nawet zabytkowe), taksówki, pojazdy nauki jazdy, auta przeznaczone fabrycznie do przewozu od 5 do 9 osób, wykorzystywane do zarobkowego przewozu osób, pojazdy typu SAM.

Dodatkowe badanie Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

Art. 81. 11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5 (badania okresowe – red.), dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:1) skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego:a) w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,b) który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 5, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;2) skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu:a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,b) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, żeuczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska;3) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, (...) z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem;4) który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego lub pojazd odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;5) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia określonego w grupach 3. i 10. działu II załącznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego;6) w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.