Choć pojęcie oświadczenie sprawcy wypadku funkcjonuje jako synonim terminu oświadczenie sprawcy kolizji, warto wskazać na różnicę między tymi rodzajami zdarzeń drogowych. O wypadku mówimy wówczas, gdy jeden z uczestników doznaje obrażeń, które powodują rozstrój zdrowia trwający co najmniej 7 dni. Kolizja to takie zdarzenie, w wyniku którego albo nikt nie został ranny, albo naruszenie czynności narządów poszkodowanego ustępuje po mniej niż 7 dniach.

Rozróżnienie to jest ważne ze względu na odpowiedzialność sprawcy. Kolizja to zdarzenie, którego skutkiem są przede wszystkim straty materialne, stanowi nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa. W jej przypadku nie musimy wzywać policji, a do uzyskania odszkodowania wystarczy wypełnić specjalny dokument. Wypadek zaś podlega odpowiedzialności karnej i wymaga interwencji odpowiednich służb, które ustalają, kto zawinił. Jak wypełnić oświadczenie sprawcy wypadku?

Co należy wiedzieć o oświadczeniu sprawcy wypadku?

Dokument dotyczący kolizji może zostać wypełniony i podpisany bez obecności funkcjonariuszy policji. Oświadczenie sprawcy wypadku to pisemne przyznanie się winnego do spowodowania zdarzenia drogowego. Celem dokumentu jest również wskazanie strat poniesionych przez poszkodowanego. Kolizje mogą zdarzyć się każdemu, dlatego warto zawsze mieć kilka gotowych egzemplarzy w samochodzie. Wzory oświadczeń znajdują się na stronach internetowych towarzystw ubezpieczeniowych. Możemy je stamtąd pobrać i wydrukować. Szablony te często są też dodawane do polisy OC.

Mając gotowy do wypełnienia dokument pod ręką, nie musimy martwić się o to, że pod wpływem emocji pominiemy jakąkolwiek informację. Pamiętajmy, że oświadczenie musi zostać podpisane zarówno przez sprawcę, jak i poszkodowanego. Uzupełniony dokument stanowi podstawę do wypłacenia odszkodowania. Warto dołączyć do niego fotografie z miejsca zdarzenia obrazujące powstałe w wyniku kolizji szkody. W ten sposób ułatwimy dochodzenie zwrotu kosztów.

Co musi zawierać oświadczenie sprawcy wypadku?

Jeśli nie mamy wydrukowanego szablonu oświadczenia przy sobie, musimy sporządzić je samodzielnie. Możemy napisać je odręcznie na zwykłej kartce. Dla ułatwienia warto zajrzeć na stronę ubezpieczyciela sprawcy i przepisać znajdujący się tam wzór dokumentu. Zawarcie w oświadczeniu wszystkich niezbędnych informacji jest bardzo ważne, ponieważ bez nich proces wypłacenia odszkodowania może się znacznie wydłużyć, a kwota rekompensaty będzie prawdopodobnie niższa niż oczekiwana. Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy wypadku?

Musimy wpisać:

  • dane kontaktowe i personalne kierowców, właścicieli pojazdów i wszystkich uczestników zdarzenia (imię, nazwisko, PESEL, adres);
  • dane pojazdów (numery rejestracyjne, numer VIN, marka i model);
  • numer polisy OC i nazwę ubezpieczyciela;
  • dokładną datę i miejsce zdarzenia;
  • opis zdarzenia;
  • opis zakresu i stopnia szkód;
  • dane świadków zdarzenia;
  • czytelne podpisy uczestników kolizji.

Gdzie należy złożyć oświadczenie sprawcy wypadku?

Oświadczenie sprawcy wypadku przedstawia poszkodowany w towarzystwie ubezpieczeniowym winnego. Możemy zgłosić się do ubezpieczalni listownie, mailowo lub telefonicznie. Wiele towarzystw umożliwia zgłoszenie szkody za pośrednictwem strony internetowej, na której wystarczy wypełnić odpowiedni formularz zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie. Jeśli szkoda jest niewielka, poszkodowany może zwrócić się do własnego ubezpieczyciela, który szybko wypłaci środki potrzebne do likwidacji szkody, a potem sam rozliczy się z ubezpieczalnią sprawcy.