Zdarza nam się kolizja. Co dalej robić?

Kiedy zdarza nam się kolizja, czasem nie wiemy, co powinniśmy zrobić. Należy zacząć od włączenia świateł awaryjnych lub pozycyjnych i przestawienia pojazdów w taki sposób, by nie przeszkadzały innym uczestnikom ruchu drogowego. Koniecznie trzeba wysiąść z auta, aby sprawdzić, czy pasażerowie w drugim pojeździe nie ucierpieli. Jeżeli nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu, nie jest konieczne wzywanie pogotowia ani policji. Powinniśmy także ustawić na drodze lub poboczu trójkąt ostrzegawczy informujący innych uczestników ruchu o awaryjnej sytuacji na drodze.

Po wykonaniu tych czynności przystępujemy do rozmowy z uczestnikiem kolizji w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. Jeśli obie strony są zgodne co do tego, kto jest sprawcą, najlepszym rozwiązaniem jest zapisanie informacji o zaistniałej sytuacji w celu przedstawienia zajścia firmie ubezpieczeniowej. Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej jest niezbędne, by naprawa uszkodzonego pojazdu została pokryta z OC osoby, która spowodowała szkody. W sytuacji, gdy jesteśmy ofiarą kolizji drogowej, możemy rozwiązać problem bez konieczności zawiadamiania policji.

Jak napisać oświadczenie o kolizji i co musi ono zawierać?

Jeżeli obie strony są zgodne w kwestii okoliczności zdarzenia i tego, kto zawinił, należy spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Taka notatka musi zawierać dane osobowe oraz adresowe uczestników kolizji, numery telefonów, opis miejsca zdarzenia (może być dodatkowo szkic), dane pojazdów (sprawcy i ofiary), dane ubezpieczyciela samochodu, który był prowadzony przez sprawcę kolizji, okoliczności kolizji i uszkodzenia pojazdów powstałe na skutek incydentu. Można też znaleźć świadków zdarzenia oraz spisać ich dane osobowe.

Jak powinno wyglądać oświadczenie o kolizji?

Rzetelnie napisane oświadczenie o kolizji drogowej zwiększa szansę szybszej wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Treść takiego dokumentu powinna wyglądać następująco:

"Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko sprawcy kolizji), zamieszkały (adres), nr tel., posiadający prawo jazdy kategorii [...], legitymujący się dowodem osobistym [...] wydanym przez [...], oświadczam, że dnia [...], o godzinie [...] w miejscowości [...] przy ulicy [...] kierując pojazdem marki [...] o nr rejestracyjnym [...], którego właścicielem jest [...] posiadający ubezpieczenie OC w zakładzie ubezpieczeń [...], polisa nr [...], okres ubezpieczenia [...], spowodowałem kolizję drogową, w której został poszkodowany [...], posiadający pojazd marki [...] o nr rejestracyjnym [...], pojazd ten był kierowany przez [...]".

W oświadczeniu należy także opisać okoliczności kolizji oraz uszkodzenia pojazdów, powstałe na skutek zdarzenia.

Jak zgłosić kolizję do ubezpieczyciela?

Szkody spowodowane kolizją drogową najlepiej zgłosić jak najszybciej. Firma ubezpieczeniowa, w której sprawca kolizji ma wykupione OC, pokrywa koszty naprawy auta osoby poszkodowanej. Agent ubezpieczeniowy powinien skontaktować się z poszkodowanym w ciągu siedmiu dni od momentu zgłoszenia incydentu i poinformować go o zarejestrowaniu likwidacji uszkodzeń. Ustawa regulująca zasady przyznawania odszkodowań traktuje o tym, że ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę rekompensaty od dnia wpłynięcia zgłoszenia. Złożenie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej jest korzystniejsze dla osoby, która zawiniła, ponieważ nie otrzyma ona mandatu i punktów karnych, jeżeli na miejsce zdarzenia nie została wezwana policja.