Poinformowano Mnie że moge ubiegać się o odszkodowanie od Koła Łowieckiego na którego terenie to się stało, po telefonicznej konsultacji z Kołem Łowieckim dostałem odpowiedź odmowną lecz powiedziano abym sprawe skierował do Nadleśnictwa w Bartoszycach.W Nadlesnictwie dostałem odmowe gdyż sarna jest własnoscią Skarbu Państwa i Oni mają już kilka takich podań i na wszystkie odpisują negatywnie(rozmowa telefoniczna z prośbą pracownika abym niepisał pisma bo i tak będzie odmowa) a szkode trzeba zlikwidować z własnego AC.Czy tą szkode musze zlikwidować z własnego AC czy moge ubiegać się pokrycia szkody od którejś z wyżej wymienionych instytucji??PozdrawiamJarosław GatkowskiOdpowiedź: Szanowny Panie!W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące szkody wyrządzonej przez dziką zwierzynę pomoże nam Ustawa z dnia 13 .10.1995r. - Prawo Łowieckie ( Dz.U.z 1995r. nr.147 poz.713 ). Ustawa ta w Art.2 stanowi, że zwierzęta łowne( tzw. dziko żyjące ) w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe stanowią własność Skarbu Państwa. Listę zwierząt łownych zgodnie z Art.5 ustala w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego. Na tej liście jako zwierzę łowne wymieniona jest sarna. Przedstawiciel tego gatunku był sprawcą Pana szkody.Skarb Państwa zgodnie z Art.50.1 odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. Art.50.2 stanowi, że za szkody wyrządzone na terenach obwodów łowieckich leśnych, odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa, a na terenach obwodów łowieckich polnych i terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich - wojewodowie. W tej sytuacji musi Pan ustalić na jakim terenie miała miejsce wspomniana szkoda i wystąpić ze stosownym roszczeniem do właściwego organu. Nie należy zapomnieć o właściwym udokumentowaniu swojego roszczenia np. przez wezwanie policji na miejsce zdarzenia i sporządzenie stosownej notatki policyjnej, lub też wykonanie zdjęć z miejsca zdarzenia i przygotowanie oświadczeń świadków. Konieczna będzie również ocena techniczna uszkodzeń pojazdu i udokumentowanie wysokości kosztów naprawy pojazdu. Przygotowana przez Pana dokumentacja powinna dokumentować związek przyczynowy zdarzenia ze szkodą.Jerzy BiedaDyrektor ds. Likwidacji Szkód KomunikacyjnychInter Partner Assistance Polska S.A.