1 ust.3 Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz.U. z dnia 16 lipca 2003r.) umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą można zawrzeć na czas krótszy niż 12 miesięcy. Jest to tzw. umowa ubezpieczenia krótkoterminowego. Oczywiście uprawnia ona do poruszania się takim pojazdem po drogach w Polsce.Jerzy BiedaInter Partner Assistance Polska S.A.