Zatrzymanie prawa jazdy to najdotkliwsza kara dla kierowcy. Ma na celu ochronę uczestników ruchu drogowego przed osobami stwarzającymi zagrożenie. Prawo jazdy może zatrzymać policja, np. podczas kontroli drogowej lub w szczególnych wypadkach Żandarmeria Wojskowa (w stosunku do żołnierzy pełniących służbę wojskową i osób kierujących pojazdami należącymi do sił zbrojnych) oraz Inspekcja Transportu Drogowego (np. w odniesieniu do kierowców wykonujących transport drogowy).

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholuPolicjant obligatoryjnie zatrzymuje prawo jazdy, gdy będzie posiadał uzasadnione podejrzenia, że kierowca jest nietrzeźwy lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź środków odurzających. Badanie alkomatem pozwana na natychmiastowe określenie stanu prowadzącego. Czasu wymaga natomiast badanie krwi (np. na obecność narkotyków). Mimo tego prawo jazdy zostaje zatrzymane przez policjanta do wyjaśnienia sprawy (nie dłużej niż 30 dni).

Przypominamy również, że zgodnie z nowymi przepisami kodeksu karnego osoba, która kierowała pojazdem po spożyciu alkoholu lub środków odurzających i spowodowała wypadek, w którym byli ranni lub zabici, straci prawo jazdy dożywotnio. To samo tyczy się kierowców, którzy uciekli z miejsca wypadku. Nowe przepisy dopuszczają jednak wyjątki od reguły w szczególnych okolicznościach.

Pamiętajmy też, że policja zatrzyma prawo jazdy nie tylko wtedy, gdy kierowca pojazdu mechanicznego porusza się po drodze publicznej, lecz także poza nią, np. na parkingu czy osiedlu.

Przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnychNastępną przyczyną zatrzymania prawa jazdy jest przekroczenie dopuszczalnego limitu punktów karnych. Przez pierwszy rok od momentu otrzymania dokumenty, kierowca nie może przekroczyć puli 20 punktów.Prowadzący z dłuższym stażem nie powinien otrzymać więcej niż 24 punkty – wówczas odbierane jest prawo jazdy

strona 2

Zatrzymanie na wniosek sądu, prokuratora lub starostyZ zatrzymaniem dokumentuprzez policjanta muszą liczyć się kierowcy, wobec których wydano postanowienie lub decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy oraz osoby, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów bądź też podjęto decyzję o cofnięciu uprawnień. Mowa oczywiście o sytuacjach, kiedy organ wydający decyzję o zatrzymaniu lub cofnięciu uprawnień do kierowania nie ma fizycznej możliwości odebrania dokumentu.

Niebezpieczna jazda stwarzająca realne zagrożeniePolicja może zatrzymać prawo jazdy także wtedy, gdy kierujący stwarza wyraźne zagrożenie na drodze. Znaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości, ryzykowne wyprzedzanie, przejazd na czerwonym świetle, nieprzestrzeganie linii ciągłych – to tylko przykłady. Zgodnie z kodeksem drogowym policjant jest bowiem upoważniony do zatrzymania prawa jazdy w sytuacji, gdy ma uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Ma to na celu łatwiejsze egzekwowanie ewentualnego orzeczenia oraz eliminowanie kierowców stwarzających poważne zagrożenia w ruchu drogowym

Koniec okresu ważności, nieczytelność dokumentuPrawo jazdy można także utracić z powodu fizycznej wady samego dokumentu. Co prawda w przypadku plastikowych prawo jazdy zdarza się to niezwykle rzadko, ale jednak zawsze może się przytrafić. Wówczas policja zabezpiecza dokument, a kierowca otrzymuje pokwitowanie uprawniające do prowadzenia pojazdów w czasie 7 dni od daty jego wydania. Takie samo pokwitowanie dostanie osoba, jeśli policjant zatrzymał jej prawo jazdy z powodu podejrzenia, że zostało przerobione lub podrobione, oraz wtedy, gdy upłynął termin ważności dokumentu (np. gdy z przyczyn zdrowotnych uprawnienia wydano na czas określony).

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, ucieczka przed kontroląDo zatrzymania „prawka”może też doprowadzić umyślne niezatrzymanie się do kontroli drogowej i nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku. W pierwszym przypadku policjant może to zrobić, natomiast w drugim – musi!