Ten luksusowy i wszechstronny traktor kosztował wówczas 347 tys. złotych. Dziś podobne modele używane kosztują co najmniej 200 tys. zł. Co ważne – w przypadku używanych traktorów bardziej niż rocznik liczy się liczba przepracowanych godzin. W ogłoszeniach znaleźliśmy oferty z 2012 r. z trzema tysiącami przepracowanych godzin, z 2010 r. z 46 tys. godzin oraz z 2005 r. z 5 tys. godzin.

Oto tekst o traktorze Lamborghini R6 165 S 7.1 z 2005 roku.

Ma opły­wo­we kształ­ty nad­wo­zia, a po­chy­lo­na ku przo­do­wi ma­ska na­da­je mu dy­na­miczny wy­glą­d. Dodatko­wo agre­syw­no­ści przyda­ją że­bro­wa­nia po bo­kach. Co to za bo­lid? To… trak­tor. Więk­szość osób na­zwę Lam­bor­ghi­ni ko­ja­rzy z su­per­szyb­ki­mi bo­li­da­mi Gallardo czy Mur­ciéla­go. Pro­duk­cja ta­kich aut to nie­wiel­ka część dzia­łal­no­ści wło­skie­go producen­ta. Głów­ne za­ję­cie fir­my spod zna­ku roz­ju­szo­ne­go by­ka to bu­do­wa… cią­gni­ków rol­ni­czych. Te­sto­wa­li­śmy Lam­bor­ghi­ni R6 165 S.

Wra­że­nie ro­bią roz­mia­ry te­­go po­jaz­du. Nie ma się zresz­tą czemu dzi­wić, bo tyl­ne ko­ło ma śred­ni­cę 175 cm. To znacz­nie wię­cej niż wy­so­kość sa­mo­cho­du oso­bo­we­go. Wy­koń­cze­nie ka­bi­ny jak w au­cie oso­bo­wym. Ma­te­ria­ły do­brej ja­ko­ści, a kie­row­ca ma wy­god­ny, ta­pi­ce­ro­wa­ny fo­tel. Z bo­ku jest do­dat­ko­we, pla­sti­ko­we sie­dze­nie.

Do­sko­na­łą wi­docz­ność za­pew­nia­ją wy­so­ko umiesz­czo­ny fo­tel oraz du­ża po­wierzch­nia prze­szklo­na. W ob­ser­wa­cji sy­tu­acji za po­jaz­dem po­ma­ga­ją du­że lu­ster­ka i ob­ra­ca­ny fo­tel. Dzię­ki te­mu ła­twiej kon­tro­lo­wać ho­lo­wa­ne ma­szy­ny. Do­dat­ko­wą wi­docz­ność gwa­ran­tu­je szy­ber­dach. Moż­na przez nie­go ob­ser­wo­wać pra­cu­ją­cą na wy­się­gni­ku łyż­kę za­ła­dow­czą za­mon­to­wa­ną z przo­du.

Przed uru­cho­mie­niem sil­ni­ka trze­ba od­cze­kać oko­ło 10 se­kund po prze­krę­ce­niu klu­czy­ka. W tym cza­sie te­sto­wa­ne są wszyst­kie sys­te­my. Je­że­li dzia­ła­nie któ­re­goś jest niepoprawne, kie­row­ca zo­sta­nie o tym po­in­for­mo­wa­ny ko­mu­ni­ka­tem na de­sce rozdzielczej. Gdy wszyst­ko jest w po­rząd­ku, ru­sza­my. A wła­ści­wie po włą­cze­niu bie­gu ciągnik sam ru­sza. Nie trze­ba do te­go uży­wać sprzę­gła. Zwięk­sza­nie pręd­ko­ści od­by­wa się dy­na­micz­nie.

Na­pęd na wszyst­kie ko­ła oraz opo­ny z du­żym pro­tek­to­rem po­zwa­la­ją wje­chać w każ­dy teren, a mechaniczne za­wie­sze­nie ka­bi­ny za­po­bie­ga prze­no­sze­niu się drgań do wnę­trza.

Jak za­wsze w Lam­bor­ghi­ni: ce­na wy­so­ka, a wy­po­sa­że­nie bo­ga­te.

Lamborghini R6 165 S 7.1 – dane techniczne

Silnik Diesla R6/12
Pojemność 7146 ccm
Moc maks. 170 KM
Maks. moment obrotowy 683 Nm
Prędkość maksymalna 40 km/h
Zużycie paliwa 15-20 l/h
Wymiary (dł./szer./wys.) 4760/2530/2985 mm
Masa własna 5970 kg
Poj. zbiornika paliwa 305 l
Opony (przód/tył) 540/65 R 28/650/65 R 38