Wiceminister Jarosław Neneman oraz wiceminister Wiesław Czyżowicz omówili projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Zmiany te opracowane zostały w związku z koniecznością przeciwdziałania zjawiskom wykorzystywania oleju opałowego jako napędowego oraz stosowania do napędu pojazdów samochodowych, nieopodatkowanych akcyzą, gazów płynnych - propanu, butanu, mieszanin propanu-butanu i innych gazów płynnych sprzedawanych luzem jak i w butlach przeznaczonych na cele opałowe.

Powyższy projekt rozporządzenia przewiduje zrównanie stawki akcyzy na olej opałowy (tzw. lekki) do poziomu stawki dla oleju napędowego o zawartości siarki do 0,005% z kwoty 233 zł/1.000 l do kwoty 1.028 zł/1.000 l, co stanowi wzrost o 79,5 gr na litrze, z jednoczesnym obniżeniem stawek akcyzy dla olejów napędowych do poziomu minimalnej stawki akcyzy wynegocjowanej z Unią Europejską (np. dla oleju napędowego o zawartości siarki od 0,001% do 0,005% z kwoty 1.099 zł/1.000 l do kwoty 1.028 zł/1.000 l, tj. o 7,0 gr/l)

W przypadku gazu płynnego projekt rozporządzenia przewiduje objęcie stawką akcyzy gazu płynnego sprzedawanego luzem, jak i w butlach przeznaczonego na cele opałowe do poziomu akcyzy dla gazu płynnego stosowanego do napędu pojazdów samochodowych, tj. kwotą 695 zł/1.000 kg.

Proponowane regulacje, dotyczące oleju opałowego lekkiego i gazu zużywanego na cele opałowe, w chwili obecnej nie przewidują systemu zwrotów akcyzy, gdyż mogłoby to zrodzić zjawisko prób wyłudzania zwrotów, których skala mogłaby być podobna do dzisiejszych patologii związanych z wykorzystywaniem oleju opałowego i gazu przeznaczonych na cele opałowe do napędu.

Przewiduje  się, iż w/w regulacje wejdą w życie z dniem 18 kwietnia 2005 r.