Profil kierowcy to elektroniczny dokument generowany przez starostwa. Zawiera on informacje o osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy. Od 19 stycznia nie ma już możliwości przystąpienia do kursu i egzaminu bez utworzenia takiego dokumentu.

Do czego jest potrzebny profil kierowcy

Profil kierowcy jest wymagany m.in. przy: ubieganiu się po raz pierwszy o prawo jazdy, rozszerzeniu uprawnień, wymianie zagranicznego dokumentu (z wymaganym egzaminem teoretycznym), ponownym sprawdzeniu kwalifikacji w przypadku uprawnień cofniętych powyżej roku, lub w związku z: utratą kwalifikacji (np. po przekroczeniu limitu punktów karnych w ciągu roku od zdobyciu prawa jazdy), zwrotu dokumentu zatrzymanego wyrokiem sądu na ponad rok.

Stworzony system teleinformatyczny ma spełniać dwie funkcje: po pierwsze, pozwala na wyłapanie osób z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, które chciałyby wcześniej odzyskać uprawnienia, po drugie – ułatwi życie kandydatom oraz przyspieszy proces komunikacji pomiędzy starostwami, WORD-ami i szkołami jazdy. Dzięki niemu osoby ubiegające się o uprawnienia tylko raz muszą odwiedzić urząd.

Wniosek o profil kierowcy można złożyć na trzy miesiące przed osiągnięciem pełnoletności, ale do egzaminu dopuszczani są kursanci najwcześniej na miesiąc przed osiemnastymi urodzinami.

Profil kierowcy - formalności w wydziale komunikacji:

Krok 1. Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy. Gotowy druk wniosku o wydanie prawa jazdy można dostać w szkole jazdy lub pobrać go ze strony internetowej wydziału komunikacji. Dokumenty w urzędzie może też złożyć za kandydata członek rodziny (bezpłatnie) lub np. szkoła jazdy (w tym przypadku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł).

Krok 2. Przygotuj niezbędne załączniki do wyżej ww. wniosku • orzeczenie lekarskie • orzeczenie psychologiczne • fotografia • dwustronna kserokopia starego dokumentu prawa jazdy • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski (dotyczy tylko osób bez polskiego obywatelstwa) • pełnomocnictwo (jeśli dokumenty będzie składała inna osoba niż kandydat) • dowód osobisty (do wglądu) • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat (przy kat. AM, A1, B1).

Krok 3. Złożenie dokumentów w wydziale komunikacji. Z wnioskiem i wymaganymi dokumentami należy zgłosić się do referatu praw jazdy w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Na podstawie tych danych starosta lub prezydent miasta przydziela profil kierowcy (pkk) i indywidualny numer identyfikacyjny.

Krok 4. Odbiór dokumentu i zapisanie się na kurs prawa jazdy. Na przydzielenie profilu wydział komunikacji ma dwa dni. Po tym czasie kandydat lub jego pełnomocnik może odebrać numer identyfikacyjny osobiście w urzędzie. Jest też możliwość przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty. Sposób odebrania numeru trzeba wcześniej określić we wniosku o wydanie prawa jazdy. Po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego można zapisać się na kurs w dowolnie wybranej szkole jazdy.