Natomiast w przypadku późniejszego niż określony powyżej termin powiadomienia Link4 o szkodzie, Link4 ma prawo do odmowy spełnienia świadczenia, o ile późniejsze zgłoszenie miało wpływ na możliwość ustalenia przez Link4 czasu, przebiegu i okoliczności zdarzenia lub kradzieży bądź też wysokości szkody. Link4 może uznać odpowiedzialność za szkodę zgłoszoną później niż w okresie 24 godzin od powzięcia przez ubezpieczonego informacji o jej wystąpieniu, jeżeli ubezpieczony poda i w sposób wiarygodny udokumentuje powody braku możliwości terminowego zgłoszenia szkody.Tak więc proszę spróbować napisać odwołanie od ich decyzji, w którym wyjaśni Pan powody opóźnienia - być może odpowiedź będzie pozytywna.