Okoliczności, w jakich auto może zostać usunięte z drogi bez naszej wiedzy, określają artykuły 50a i 130a „Prawa o ruchu drogowym”. Z kodeksu wynika, że może dojść do tego w sytuacji, gdy pojazd utrudnia ruch, zagraża bezpieczeństwu użytkowników dróg lub kiedy jego wygląd (np. zły stan techniczny, brak tablic rejestracyjnych) wskazuje na to, że został porzucony.

Po ostatniej, wrześniowej nowelizacji kodeksu drogowego na lawetę mogą (i to szybko!) trafić także pojazdy parkujące bezprawnie na miejscach dla niepełnosprawnych (tzw. kopertach) oraz pozostawione tam, gdzie znakowi zakazu postoju towarzyszy tabliczka T-24, wskazująca, że w przypadku zaparkowania auta, zostanie ono usunięte na koszt właściciela. Ponadto pojazd może zostać odholowany z drogi, jeśli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej – decyduje o tym osoba kierująca taką akcją. Najpierw mandat - Odzyskanie samochodu zabranego na parking depozytowy nie jest ani tanie, ani szybkie. Najpierw musimy zgłosić się na policję – albo w celu wyjaśnienia sprawy, albo – jeśli nie domyślamy się, że auto zostało odholowane – w celu zgłoszenia jego kradzieży. Tam przede wszystkim, w zależności od liczby i rodzaju popełnionych przez kierowcę wykroczeń, trzeba się liczyć z koniecznością przyjęcia mandatu w wysokości od 100 do nawet 1000 zł. Na tym jednak nie koniec wydatków, bowiem do uregulowania pozostaną jeszcze opłaty za usunięcie auta i jego parkowanie. Są to kwoty ustalane przez radę powiatu, z tym że nowelizacja kodeksu drogowego wprowadziła ich górne granice (np. opłata za pojazd o dmc do 3,5 tony może wynosić maksymalnie 440 zł plus do 33 zł za każdą dobę przechowywania).

Bez kwitów ani rusz. Opłatę na rzecz starostwa uiszcza się zazwyczaj na parkingu depozytowym. Większe aglomeracje zarządzają zwykle kilkoma takimi parkingami usytuowanymi na obrzeżach miasta. O tym, na którym znajduje się auto, dowiemy się na komendzie policji. Podstawę do odebrania auta z parkingu stanowi tzw. zezwolenie, czyli druk ścisłego zarachowania, który otrzymamy od podmiotu zlecającego usunięcie pojazdu (np. policja lub straż miejska). Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy auto zostało zholowane, bo uznano je za porzucone – wtedy dokument ten wydaje starosta. Oczywiście, o zezwolenie może starać się właściciel (lub osoba upoważniona do użytkowania) samochodu dopiero po tym, jak uiści opłaty związane z usunięciem go z drogi.

Trudne przypadki: jeśli nie odbierzesz auta - Nie należy zwlekać z odbiorem auta z parkingu depozytowego. Pierwszy powód jest oczywisty: z każdą kolejną dobą rosną koszty jego przechowywania, a stawki – niezależnie od rejonu kraju – są zwykle bardzo wysokie. To jednak nie wszystko. Przepisy właśnie zmieniono i trwa vacatio legis, ale docelowo po 3 miesiącach od usunięcia pojazdu (choć nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od wysłania powiadomienia do jego właściciela) starosta wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku auta na rzecz powiatu. W ten prosty sposób można stracić swój samochód na dobre!

Trudne przypadki: Uszkodzenie samochodu - W razie uszkodzenia auta można ubiegać się o odszkodowanie. Nie powinno być z tym problemu: dowodem będzie materiał zdjęciowy wykonany przez straż miejską lub policję, służby te mają obowiązek udokumentować wcześniejsze uszkodzenia.

Usunięcie pojazdu z drogiUstawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst z uwzględnieniem poprawek wprowadzonych przez Ustawę z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz niektórych innychustaw).

Art. 50a.1. Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza. (...).

Art. 130a. 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;2)nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeśli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129, ust. 2, pkt 8, lit.c (przyp. red.: tzn. w kraju nienależącym do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej);3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8, ust. 2;5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.2. (...) 3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeśli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.4. Decyzję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu wydaje:1) policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;2) strażnik gminny (miejski), w sytuacjach o których mowa w ust. 1, pkt 1, 4 i 5;3) osoba dowodząca akcją ratow-niczą – w sytuacji, o której mowa w ust. 3.