Przewoźnicy zawierający umowę ubezpieczeniową powinni zwrócić szczególną uwagę na jej zakres. Polisa przede wszystkim powinna obejmować takie zdarzenia jak utrata, uszkodzenie oraz opóźnienia w dostawie. Ponadto warto zadbać o to, aby w ubezpieczeniu znalazły się zapiski m. in. o szkodach "czysto" finansowych, powstałych w następstwie zagubienia lub niewłaściwego użycia dokumentów (np. dokumentów celnych) oraz niewykonaniu lub niewłaściwym wykonaniu poleceń uprawnionego.

W tym zakresie godne polecenia jest skorzystanie z porady "wyspecjalizowanego brokera". Niektóre zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia wyłączenia lub też nałożone obowiązki mogą sprowadzić umowę ubezpieczenia do fikcji. Zdarzały się już polisy, zawarte przez firmę przewozową wykonującą również przewozy chłodniami, które w warunkach umowy ubezpieczenia zakładały, że podczas transportu chłodnie będą wyłączone.

W Polsce utarło się, że przewoźnik powinien mieć w ramach ubezpieczenia OCPD "ubezpieczony rabunek i kradzież zuchwałą". Brzmi to imponująco, jednak ubezpieczyciele w warunkach zaznaczają, że odszkodowanie należy się, gdy zachodzi odpowiedzialność przewoźnika. Po prostu - jeżeli będzie to zdarzenie, którego przewoźnik nie mógł przewidzieć i któremu nie mógł zapobiec, to będzie on zwolniony z odpowiedzialność za tego rodzaju utratę, a ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczenie OCPD zawarte według europejskich standardów obejmuje ochroną każdy rodzaj utraty towaru, chyba że "sprawcą" okaże się sam przedsiębiorca przewozowy.

Przypomnijmy zasadę, że ubezpieczenie OCPD ma chronić przewoźnika przed roszczeniami z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozowej. Odpowiedzialność za samo przewożone mienie jest istotnym, ale nie jedynym czynnikiem odpowiedzialności. W standartowych warunkach ogólnych polskich ubezpieczycieli rzadko przewiduje się zaspokojenie roszczeń (czysto) finansowych, a jeżeli tak, to z reguły za spóźnienie w dostawie ograniczone do wysokości lub podwójnej wysokości przewoźnego. W przypadku opóźnienie dostawy lub innej szkody np. przy rażącym niedbalstwie kierowcy, uprawniony będzie mógł dochodzić odszkodowania często w wysokości kilkadziesiąt tysięcy euro. Warto być ubezpieczonym również na taką ewentualność.

Nie należy jednak zapomnieć, że przewoźnik znacznie częściej jest konfrontowany z roszczeniami niezasadnymi, których odparcie powinno być jednym z podstawowych elementów umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego.