Dzięki tej nowej inwestycji, której zakończenie planowane jest w połowie 2020 r., droga krajowa nr 7 na całym świętokrzyskim odcinku o długości ok. 100 km zyska pełne parametry trasy ekspresowej. Nowy odcinek trasy ekpresowej będzie biegł na zachód od istniejącej drogi krajowej numer 7. Co ważne, działania z zakresu ochrony środowiska zostały zrealizowane na zlecenie GDDKiA jeszcze przed podpisaniem umowy w oparciu o decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Chodzi tu m.in. o przeniesienie siedlisk chronionego gatunku motyli przeplatka aurinia z miejsca, gdzie ma przebiegać nowa trasa. Wiązało się to z precyzyjnym i wysoce wyspecjalizowanym działaniem poprzedzającym realizację inwestycji. Przeniesiono też ściśle określone rośliny (czarcikęs łąkowy), na których znajdowały się larwy wspomnianych motyli. Ponadto przesadzono kilka gatunków rzadkich roślin chronionych. Efekty wykonanych prac są na bieżąco monitorowane, co pozwala stwierdzić, że podjęte działania zakończyły się sukcesem.

s7 gr.woj. - skarżysko kamienna
s7 gr.woj. - skarżysko kamienna

Informacje o nowym fragmencie drogi S7:

Długość odcinka: 7,57 km

Przekrój drog: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (2x2), docelowo 2x3 pasy ruchu

Szerokość pasa ruchu:3,5m

Szerokość pasów awaryjnych: 2,5m

Szerokość pasa dzielącego: 12 m (w tym rezerwa na 3 pas 2x3,5m= 7m)

Maksymalne obciążenie: 115kN/oś

Liczba węzłów: dwa - Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód

Liczba obiektów inżynierskich: dwa mosty, sześć wiaduktów drogowych (pięć w ciągu S7 i jeden nad S7) oraz dwa przejścia dla zwierząt średnich (dwa wiadukty w ciągu S7), pięć przejść dla zwierząt małych (przepusty), trzy ściany oporowe, cztery mury oporowe.

Wartość robót: 259 835 846,88 zł

Okres realizacji: 22 miesiące - z wyłączeniem trzymiesięcznych okresów zimowych (15 grudnia -15 marca)

Data zakończenia: 9 maja 2020 r.

Znaczenie inwestycji:

  • zakończenie przebudowy do klasy „S” całej drogi krajowej nr 7 na terenie woj. świętokrzyskiego (ok. 97 km)
  • zamknięcie ciągu drogi ekspresowej S7 od Grójca do granicy z województwem małopolskim (ok. 200 km)
  • ominięcie Skarżyska Kamiennej
  • skrócenie czasu przejazdu
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu zarówno podróżujących S7 jak i mieszkańców Skarżyska Kamiennej
  • poprawa możliwości bezpiecznej migracji zwierząt przez drogę poprzez wygrodzenie drogi oraz wykonanie bezkolizyjnych przejść dla zwierząt małych i średnich.