Przede wszystkim, należy pamiętać o sporządzeniu pełnej dokumentacji zdarzenia. Najlepszym rozwiązaniem jest wezwanie policji (na terenach pozamiejskich) lub straży miejskiej (jeżeli do zdarzenia doszło na terenie miasta), bowiem protokół sporządzony przez funkcjonariusza policji, czy straży miejskiej, może okazać się bardzo pomocny w ewentualnym uzyskaniu odszkodowania. Należy również pamiętać o wykonaniu fotografii miejsca zdarzenia przedstawiających wyrwę, najbliższe otoczenie, istnienie/nieistnienie znaków ostrzegawczych na tym odcinku drogi, a także uszkodzenia pojazdu. Gdy do uszkodzenia pojazdu doszło w obecności świadków, weźmy od nich dane kontaktowe oraz w miarę możliwości pisemne oświadczenia.

Następnie ustalmy zarządcę drogi i zgłośmy mu szkodę. Zgodnie z przepisami do obowiązków zarządcy drogi należy bowiem m.in. utrzymanie nawierzchni drogi tzn. wykonywanie robót konserwatoryjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Jeżeli do zdarzenia doszło na drodze krajowej, jej zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku drogi wojewódzkiej – zarząd województwa, drogi powiatowej – zarząd powiatu, zaś w przypadku dróg gminnych zarządcą jest wójt (odpowiednio burmistrz, prezydent miasta). Jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić zarządcy drogi samodzielnie skierujmy odpowiednie zapytanie do policji lub straży miejskiej, ewentualnie do urzędu gminy/miasta obejmującym miejscowość, w której doszło do zdarzenia.

Jeżeli wyrwa w jezdni okaże się przyczyną uszkodzenia naszego samochodu, mamy szansę na uzyskanie odszkodowania. W praktyce postępowanie likwidacyjne będzie prowadził ubezpieczyciel zarządcy, którego odpowiedzialność obejmuje zarówno szkody majątkowe (zazwyczaj stanowiące koszty naprawy pojazdu), jak również szkody na osobie (uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia).

Pamiętajmy, że to na nas spoczywa ciężar udowodnienia odpowiedzialności zarządcy drogi, wysokości szkody oraz adekwatnego związek przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem zarządcy, a zaistniałą szkodą. W związku z tym istotne znaczenie będą miały wspomniane na początku dowody potwierdzające zaistnienie zdarzenia oraz wyrządzenie szkody i jej zakresu.