Obecnie pojawia się coraz więcej niejasności w interpretacji przepisów prawa o ruchu drogowym, w kwestii korzystania z CB radia podczas kierowania pojazdem. Komenda Główna Policji informuje, że aktualne przepisy pozwalają na rozmowę przez CB podczas prowadzenia auta.Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) cyt.Kierującemu pojazdem zabrania się:1) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;Według biura prawnego Komendy Głównej Policji powyższy przepis odnosi się wyłącznie do telefonów komórkowych. Równocześnie policja ostrzega, że w niektórych sytuacjach kierujący rozmawiając przez CB radio może przyczynić się do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym, a za to może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.W myśl art. 3 ust. 1 kodeksu drogowego Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę.Kierowca może zostać ukarany za korzystanie z CB radia, ale są to sytuacje zdarzające się sporadycznie. Każdy przypadek kierowcy ukaranego za rozmowę przez CB radio musi być rozpatrywany indywidualnie. Przykładowa sytuacja podczas, w której kierowca rozmawiający przez CB zostanie ukarany mandatem: wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu i rozmowa przez CB. W tym przypadku oprócz mandatu za niezgodne z przepisami wyprzedzanie otrzyma mandat za korzystanie z CB radia.