Umowa najmu garażu — co musi zawierać?

Umowa najmu garażu zawierana jest pomiędzy wynajmującym, czyli właścicielem przedmiotu kontraktu, a najemcą. Jej zasady reguluje kodeks cywilny. Obie strony powinny wiedzieć, jak wygląda poprawnie napisana umowa najmu garażu. Wzór takiego pisma bez problemu znajdziemy w internecie. Warto mieć świadomość, że nie jest to ściśle obowiązujący schemat umowy, jednak musi obejmować kilka podstawowych elementów. W przypadku umowy pomiędzy najemcą a osobą fizyczną należy umieścić w kontrakcie imię lub imiona oraz nazwisko tej osoby, jej adres, numer dowodu tożsamości, a także numer PESEL. Z kolei, jeśli dokument podpisujemy z przedsiębiorstwem, powinny się w nim znaleźć nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP, REGON oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej jednostkę gospodarczą. Umowa najmu garażu musi mieć wyznaczone miejsce na podpisy obu stron.

Umowa najmu garażu — co jest ważne?

Przede wszystkim czytajmy umowy. Nie podpisujmy ich bez przewertowania treści i nie zakładajmy z góry, że najemca na pewno jest uczciwy. Należy poświęcić parę minut na dokładne zapoznanie się z tym, jakie warunki określa dana umowa najmu garażu. Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem dokumentu? Najważniejszą kwestią jest to, czy osoba, z którą podpisujemy kontrakt, ma prawa do przedmiotu najmu. W celu zweryfikowania tego, czy dany podmiot jest właścicielem miejsca parkingowego, możemy poprosić o okazanie dowodu osobistego i porównać dane z dokumentu z informacjami na umowie. Taki zabieg uchroni nas przed próbą wyłudzenia pieniędzy.

Warto również poprosić najemcę o ukazanie aktu nabycia garażu lub o numer księgi wieczystej, a następnie sprawdzić, czy stan prawny nieruchomości jest zgodny z tym, co twierdzi podmiot dzierżawiący. Bardzo istotne jest również to, abyśmy podpisywali umowę wyłącznie z dysponentem garażu. W przypadku gdy właściciel nie może osobiście podpisać dokumentu, trzeba zadbać o to, żeby osoba robiąca to w jego imieniu miała pisemne upoważnienie do wykonania podpisu. Jeśli się o to nie zatroszczymy, umowa najmu garażu będzie nieważna na mocy prawa.

Umowa najmu garażu a okres wypowiedzenia

Warto podkreślić, że zapis o okresie wypowiedzenia nie jest elementem obowiązkowym w umowie, mimo to lepiej dodać taki punkt do kontraktu. Dzięki temu zarówno najemca, jak i wynajmujący unikną w przyszłości nieporozumień z tym związanych. Jeśli jednak w dokumencie najmu ta kwestia nie zostanie poruszona, dobrze wiedzieć, że obowiązuje odgórna zasada określona przed kodeks cywilny, oparta o częstotliwość opłat za czynsz. W przypadku opłacania świadczenia przez najemcę co miesiąc obowiązuje wypowiedzenie umowy z miesięcznym wyprzedzeniem. Jeżeli opłaty są pobierane przez właściciela garażu częściej niż raz w miesiącu, to wypowiedzenie możemy złożyć nawet trzy dni przed rozwiązaniem kontraktu. Natomiast gdy odpłata jest ściągana rzadziej niż raz w miesiącu, to wypowiedzenie należy zgłosić nie później niż trzy miesiące w przód.

Można więc zauważyć, że choć z pozoru umowa najmu garażu wydaje się prostym zagadnieniem, to jednak warto wcześniej zagłębić się w temat bez względu na to, czy jesteśmy najemcą, czy wynajmującym. Powinniśmy dokładnie omówić warunki umowy, dzięki temu unikniemy wielu nieporozumień. To, na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas zawierania umowy najmu, to dokładne sprawdzenie danych osobowych lub firmowych drugiej strony. Ponadto zadbajmy, aby wszystkie omówione warunki zostały spisane w dokumencie, nawet jeśli mamy wrażenie, że są oczywiste.