Z przo­du czar­na ramka atra­py chłod­ni­cy wska­zu­je na spor­to­wy cha­rak­ter sa­mo­cho­du, po­dob­nie jak sze­ro­ki czar­ny wlot po­wie­trza o wy­glą­dzie pla­stra miodu oraz czar­ne re­flek­to­ry głów­ne i prze­ciw­m­gło­we. Progi drzwi mają czar­ne na­kład­ki.

Szcze­gól­nie spor­to­we wra­że­nie robi Rapid Spa­ce­back z pa­kie­tem wy­po­sa­że­nia Sty­le­PLUS. Pa­kiet ten za­wie­ra czar­ne obu­do­wy lu­ste­rek ze­wnętrz­nych, pa­no­ra­micz­ny dach szkla­ny z la­kie­ro­wa­nym na czar­no spo­ile­rem przy kra­wę­dzi dachu i długą tylną szybą oraz przy­czer­nio­ne lampy tylne. Czar­na wstaw­ka u dołu zde­rza­ka, peł­nią­ca rolę dy­fu­zo­ra, do­peł­nia dy­na­micz­ne­go wi­do­ku tyłu. Rapid Spa­ce­back Monte Carlo jest wy­po­sa­żo­ny w czar­ne 16-ca­lo­we lub opcjo­nal­nie w 17-ca­lo­we felgi alu­mi­nio­we.

Dal­szy ciąg spor­to­wej sty­li­za­cji widać we wnę­trzu Ra­pi­da Spa­ce­bac­ka Monte Carlo. Nowa 3-ra­mien­na kie­row­ni­ca skó­rza­na ma ozdob­ne czer­wo­ne szwy, czer­wo­ny ścieg ma także man­sze­ta dźwi­gni zmia­ny bie­gów. Skórą po­kry­te są rów­nież gałka dźwi­gni zmia­ny bie­gów i uchwyt dźwi­gni ha­mul­ca ręcz­ne­go. Tapi­cer­ki drzwi i deska roz­dziel­cza są utrzy­ma­ne w czer­ni, deska roz­dziel­cza otrzy­ma­ła li­stwę de­ko­ra­cyj­ną o wzo­rze włók­na wę­glo­we­go. Fo­te­le spor­to­we mają obi­cie z czar­no-czer­wo­no-sza­rym de­se­niem z sza­ry­mi wzdłuż­ny­mi pa­sa­mi. Oprócz tego sa­mo­chód ma pe­da­ły ze stali szla­chet­nej oraz czar­ne dy­wa­ni­ki z czer­wo­nym ob­szy­ciem. Na pro­gach drzwi przed­nich i tyl­nych znaj­du­ją się na­kład­ki z two­rzy­wa sztucz­ne­go i alu­mi­nium, z przo­du z logo Monte Carlo.