Właściciele firm, którzy mają pozwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed 1 marca 2022 r. oraz wobec których wszczęto i nie zakończono postępowania administracyjnego przed tą datą w sprawie wydania pozwolenia i licencji wspólnotowej, musieli dostosować się do nowych wymagań bazy eksploatacyjnej do 1 stycznia 2023 r.

Te osoby muszą do 15 stycznia złożyć oświadczenie, że dysponują bazą eksploatacyjną i wskazać adres owej bazy. Dokument należy przekazać organowi wydającemu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Co powinna mieć baza eksploatacyjna?

Według przepisów baza eksploatacyjna powinna być przystosowana do działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. W jej skład znajdować się musi przynajmniej jedno miejsce dla pojazdu wykorzystywanego w transporcie drogowym, miejsce do załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków oraz miejsce konserwacji, lub naprawy pojazdów. Baza eksploatacyjna ma być też centrum operacyjnym pracodawcy.

Według unijnych przepisów przedsiębiorca musi dysponować określoną liczbą pojazdów i kierowców, umiejscowionych z reguły w bazie eksploatacyjnej. Ten wymóg spełnia się, posiadając bazę zlokalizowaną na terenie Polski i wyposażoną w miejsca postojowe dla aut w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych do organów wydających zezwolenie do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Jeśli przewoźnik ma nie więcej niż dwa pojazdy, należy dysponować co najmniej jednym miejscem postojowym. Ponadto w przypadku kilku baz, łączna liczba miejsc musi odpowiadać co najmniej jedna trzecia liczby zgłoszonych pojazdów.

Złóż oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób

Drugą sprawą jest oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób. Przedsiębiorca musi do 31 marca każdego roku przedstawić:

  • oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia; 
  • informacji o średniej arytmetycznej liczby zatrudnionych kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzednim, bez względu na formę zatrudnienia. 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego lub starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wymagany jest adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ładowanie formularza...