Obejmujący cały rynek ubezpieczeniowy system BLS prawdopodobnie zacznie działać już w kwietniu. Taką datę podaje prezes grupy ubezpieczeniowej Uniqua Andrzej Jarczyk.

Potwierdzają to ustalenia "PB" w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU), która zajmuje się BLS. Celujemy z zakończeniem prac właśnie w kwiecień - mówi gazecie osoba zaangażowana w przygotowywanie systemu.

Ale oficjalnie PIU woli nie podawać dat. "Po zakończeniu testów wszystkich narzędzi i dopracowaniu kształtu umowy będziemy mogli podać oficjalny termin wejścia w życie BLS" – ucina analityk PIU Marcin Tarczyński.

BLS to nowa usługa ubezpieczeniowa, która będzie zaszyta w polisach OC. Umożliwi klientom zgłaszanie szkód komunikacyjnych do towarzystwa, w którym mają obowiązkowe ubezpieczenie. Zakład zaś wypłaci odszkodowanie i naprawi auto, a następnie zwróci się do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot wydatków.

Z rynku mogą zniknąć najtańsze ubezpieczenia OC

Skutkiem zmian w ubezpieczeniach OC może być podniesienie jakości obsługi klienta, ale też likwidacja najtańszych ofert.

Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń podkreśla w rozmowie z IAR, że będzie to nowość na rynku ubezpieczeń, która skłoni klientów do wyboru rzetelnych przedsiębiorców, a nie tylko tych, którzy mają najtańsze oferty.

Nowe wytyczne KNF dla rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Jedną z kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego jest nadzór nad rynkiem ubezpieczeń. W wytycznych dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych z dnia 16 grudnia 2014 r. KNF nakazała zakładom ubezpieczeń podwyższenie standardów w zakresie likwidacji szkód poprzez dokładne sprecyzowanie standardów w tym zakresie. Konsekwencją wprowadzenia przez ubezpieczycieli wytycznych w życie, które ma nastąpić nie później niż do 31 marca 2015 r., powinno być podwyższenie wypłacanych odszkodowań za zdarzenia komunikacyjne. Do naj­waż­niej­szych zmian dla po­szko­do­wa­nych do­cho­dzą­cych od­szko­do­wa­nia na­le­żą m.​in.:

  • potwierdzenie prawa poszkodowanego do najmu pojazdu zastępczego przez okres ekonomicznie uzasadniony (także w sytuacji, gdy nie prowadzi on działalności gospodarczej), przy czym to ubezpieczyciel po zgłoszeniu szkody powinien poinformować o zasadach uznawania kosztów najmu takiego pojazdu,  
  • przy ustalaniu kosztów naprawy pojazdu zakład ubezpieczeń powinien, co do zasady, brać pod uwagę koszty nowych materiałów służących do naprawy pojazdu (pomniejszenie wypłaconej kwoty może mieć jednak miejsce w sytuacji, gdy ubezpieczyciel wykaże, że dokonana naprawa doprowadziła do wzrostu wartości pojazdu w stosunku do cen sprzed zdarzenia),  
  • zakaz ograniczania poszkodowanemu możliwości naprawy pojazdu poprzez zakwalifikowanie szkody jako całkowitej, gdy nie zachodzą obiektywne przesłanki do jej uznania, a tym samym stosowanie takich samych kryteriów przy kwalifikowaniu szkody jako częściowej lub całkowitej,  
  • nakaz badania przez zakład ubezpieczeń (z własnej inicjatywy) czy zachodzi podstawa do wypłaty odszkodowania za spadek wartości handlowej pojazdu (w praktyce co do zasady dotyczy aut nowych i kilkuletnich),  
  • ustalanie odszkodowania w oparciu o tzw. metodę kosztorysową powinno uwzględniać wartość dostępnych części.