Tymczasem jako dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC dostajemy polisę i mały odcinek od polisy do umieszczenia w dowodzie rejestracyjnym. Polisa zaś nie zawiera żadnych informacji, kiedy i jak zgłaszać szkodę, jaki jest zakres odpowiedzialności ubezpieczenia i jakie roszczenia przysługują ubezpieczonemu. Wiedzy na ten temat dostarczy nam nie umowa z zakładem ubezpieczeń, której zawarcie potwierdza polisa, a ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanowiąca w tym wypadku odpowiednik OWU oraz kodeks cywilny.

Co warto zatem wiedzieć o likwidacji szkody z polisy OC sprawcy zdarzenia:

1. Polisa OC idzie za samochodem, nie za kierowcą. Tym samym osoby poszkodowanej nie interesuje, kto prowadził samochód. Nie jest też dla poszkodowanego istotne czy kierowca miał prawo jazdy, był trzeźwy czy umyślnie spowodował zdarzenie. Nie interesuje nas też czy kierowca był właścicielem samochodu. Polisa OC wykupiona na dany samochód pozwala poszkodowanemu na zgłoszenie roszczeń do ubezpieczenia tego samochodu. Co ciekawe odszkodowanie z polisy OC pojazdu, przysługuje także jego właścicielowi, jeżeli został jako poszkodowany uczestnicząc w zdarzeniu nie jako kierowca.

2. Na zgłoszenie szkody mamy trzy lata od zdarzenia. Inaczej niż w przypadku szkód likwidowanych z polisy auto casco, gdzie zgodnie z umową mamy najczęściej termin w jakim należy szkodę zgłosić, szkodę do ubezpieczenia OC można zgłosić w terminie 3 lat o zdarzenia. Termin ten ulegnie wydłużeniu nawet do 10 lat, o ile zdarzenie powodujące szkodę będzie przestępstwem, co w praktyce oznacza, że kierowca zostanie skazany wyrokiem karnym za przestępstwo a nie wykroczenie drogowe.

3. Terminy wyznaczane przez zakłady ubezpieczeń są instrukcyjne. Zakłady ubezpieczeń wydając decyzje o przyznaniu lub odmowie odszkodowania zamieszczają w niej pouczenie, wskazując najczęściej, że w terminie 30 dni można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub w terminie 30 dni można wnieść odwołanie od decyzji. Termin wskazany przez zakład ubezpieczeń jest terminem instrukcyjnym. Oznacza to, że jego przekroczenie nie spowoduje negatywnych skutków, a zakład ubezpieczeń o ile uzna argumenty za zasadne zmieni decyzję nawet jeżeli odwołanie zostanie złożone po wyskakanym w decyzji terminie. Inaczej wygląda spawa z terminami wyznaczanymi przez sądu w ramach postępowania sądowego, tych należy bezwzględnie dotrzymywać.

4. Od Zakładu Ubezpieczeń możemy żądać zapłaty odsetek za opóźnienie. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek zlikwidować szkodę w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, o ile zaś niezbędne będą dodatkowe dokumenty nie przedłożone w czasie zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia ich uzupełnienia. Po upływie tych terminów mamy prawo licząc o 31 dnia względnie od 15 dnia po uzupełnieniu dokumentów żądać od ubezpieczenia odsetek za opóźnienie. W przypadku braku zapłaty odsetek mogą one nawet być przedmiotem postępowania sądowego. Informacja ta nabiera znaczenia w sytuacji zdarzeń, gdy szkody opiewają na kilkaset tysięcy, wtedy bowiem za każdy dzień opóźnienia należy się wymierna kwota.

5. Termin przedawnienia biegnie od dnia wydania ostatecznej decyzji przez ubezpieczenie w ramach likwidacji szkody. Termin przedawnienia, a więc przewidziany ustawowo czas, w jakim poszkodowany może wystąpić do sądu o odszkodowanie za wypadek samochodowy wynosi trzy lata liczone od dnia zdarzenia (lub 10 lat, jeżeli zdarzenie było przestępstwem). Jeżeli jednak poszkodowany zgłosił szkodę do ubezpieczenia to termin ten liczony jest od dnia wydania ostatecznej decyzji o wypłacie odszkodowania lub o odmowie jego wpłaty.

6. O zapłatę odszkodowania możemy pozwać do sądu nie tylko sprawcę zdarzenia, ale także bezpośrednio ubezpieczenie. Co prawda moralnie za zdarzenie odpowiedzialny jest jego sprawca, to materialnie za powstałe szkody odpowiada ubezpieczyciel OC. Tym samym pozwać możemy bezpośrednio ubezpieczenie z pominięciem sprawcy zdarzenia. Proces toczy się wtedy przeciwko zakładowi ubezpieczeń, sprawca zdarzenia jest wzywany do sądu jedynie jako świadek. W taki wypadku postępowanie sądowe można prowadzić nawet w miejscu naszego zamieszkania, o ile pozwane ubezpieczenie ma tu oddział. Prowadząc postępowanie przeciwko sprawcy musimy wytaczać sprawę w miejscu jego zamieszkania lub sądzie najbliższym miejscu zdarzenia, co w przypadku, gdy wypadek miał miejsce w podróży naraża nas koszty prowadzenia spawy w odległej miejscowości.

Należy pamiętać, że zasady likwidacji szkody i zakres odpowiedzialności ubezpieczenia jest różny w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i dobrowolnego ubezpieczenia auto casco. I tak w przypadku OC zakres odpowiedzialności niezależenie od zakładu ubezpieczeń jest taki sam, regulowany bowiem ustawowo, to w przypadku ubezpieczenia autocasco każdy zakład ubezpieczeń ma swoją ofertę, z którą przed podpisaniem umowy koniecznie należy się zapoznać.