W wydanym oświadczeniu, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego zostały zawarte propozycje maksymalnych opłat za rejestrację i badanie techniczne pojazdu, czy też homologację pojazdu, które jednak nie stanowią o takiej podwyżce.

Konieczność podania maksymalnej opłaty w akcie prawnym rangi ustawy wynika z obowiązujących technik prawodawczych. Górne granice opłat określane są w taki sposób, aby w perspektywie lat nie trzeba było w tym zakresie zmieniać ustawy. Projekt ustawy jest w toku procedury legislacyjnej, a o jej ostatecznym kształcie zadecyduje Sejm.

Wysokość opłat za wydanie, przez organ rejestrujący, dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych, a także wysokość opłaty za przeprowadzenie badania technicznego (czy też innych opłat) będzie regulowana w przyszłych rozporządzeniach, które będą musiały być przedmiotem konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Ministerstwo Infrastruktury informuje, iż zasadą jaką kieruje się resort przy podwyższaniu opłat za wydanie dokumentów rejestracyjnych jest uwzględnianie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ta zasada będzie przez MI kontynuowana przy określeniu wysokości opłat w przyszłych rozporządzeniach wykonawczych, również wydanych do planowanej ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego.

Mając na uwadze, że obecnie wysokość opłaty wynosi za wydanie np.:

- dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł;

- kompletu nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł;

- nalepki kontrolnej - 18,50 zł,

to przy zastosowaniu w przyszłości powyżej wskazanej zasady przy podwyższaniu tych opłat, nie zostałaby osiągnięta maksymalna wysokość opłat zaproponowana w wytycznych do wydania rozporządzeń wykonawczych.