Rodzaj czynu Punkty
Czyny o charakterze szczególnym
Popełnienie przestępstwa drogowego 10
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu 10
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku 10
Kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środka odurzającego 10
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczństwa ruchu drogowego 6
Rodzaj czynu Punkty
Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszych 10
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi 9
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu 8
Nieustapienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd 8
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu uniemożliwienia jej przejścia. 8
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania 5
Rodzaj czynu Punkty
Niezastosowanie się do:
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu 8
Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych 6
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym 6
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego 6
Rodzaj czynu Punkty
Niezastosowanie się do znaków
Zakaz wjazdu B-2 5
Zakaz ruchu w obu kierunkach 5
Zakaz skrętu w lewo B-21 lub zakaz skrętu w prawo B-22 5
Nakaz jazdy... C-1 do C-12 5
Określających kierunki na pasach ruchu lub sposób ich wykorzystania F-10, F-10a do F-10g 5
Linia podwójna ciągła N-3 5
Pierwszeństwa dla nadjeżdżających z przeciwka B-31 4
Zakaz wjazdu B-3 do B-19 2
Pozostałe znaki i sygnały 1
Rodzaj czynu Punkty
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
Na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej 6
Na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu 6
Pojazdom szynowym 6
Rowerzystom 6
Podczas zmiany pasa ruchu 5
W razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze 5
Linia podwójna ciągła N-3 5
Podczas włączania się do ruchu 5
Podczas cofania 4
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu 5
Naruszenie zakazu zawracania 5
Rodzaj czynu Punkty
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących prędkości
Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h 10
Przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h 8
Przekroczenie prędkości od 31 km/h do 40 km/h 6
Przekroczenie prędkości od 21 km/h do 30 km/h 4
Przekroczenie prędkości od 11 km/h do 20 km/h 2
Przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h 1
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym 2

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania:

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania 5

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 3

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

- na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi 8

- przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 5

- na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 5

- na skrzyżowaniach 5

- na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi 5

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania" 5

Używanie świateł zewnętrznych

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

- od zmierzchu do świtu 4

- w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 2

- w okresie od świtu do zmierzchu od 1 października do ostatniego dnia lutego 2

- w tunelu 2

- przez kierującego motocyklem 2

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

- przednich 2

- tylnych 2

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia 3

Używanie świateł zewnętrznych

Naruszenie zakazu cofania:

- na drodze ekspresowej lub autostradzie 3

- w tunelu, na moście lub wiadukcie 2

Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony 2

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju 1

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu 1

Umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie 3

Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia 3

Naruszenie obowiązku "jazdy prawostronnej" 2

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem 2

Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami 3

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami 1

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami 2

Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową

Kierowanie pojazdem

- pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu 0

- nie mając do tego wymaganych uprawnień 0

- nie mając przy sobie wymaganych dokumentów 0

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku 0

Wjeżdżanie na pas między jezdniami 0

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 0

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 0

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 0

Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i niemogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym 0

Naruszenie zakazu:

- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 0

- rozdzielania kolumn pieszych 0

Naruszenie zakazu holowania na autostradzie 0

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 0

Używanie "szperacza " podczas jazdy 0

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 0

Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem 0

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 0

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 0

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 0

Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu 0

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi 0

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem 0

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz Ministrowi Obrony Narodowej 0

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

- kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym 0

- kierującego innym pojazdem 0

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

- kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne 0

- kierującego innym pojazdem 0

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych 0

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 0

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym:

- przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów, 0

- niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie 0

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 0

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem 0

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 0

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym 0

Przejazd bez zezwolenia:

- pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów 0

- zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości 0

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób:

- powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu 0

- naruszający stateczność pojazdu 0

- utrudniający kierowanie pojazdem 0

- ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony 0

Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu 0

Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia 0

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 0

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy 0

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 0

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego 0

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu 0

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym 0

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach 0

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 5

Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym 5

Naruszenia, którym nie przypisano wartości punktowej

Inne naruszenie przepisów ruchu drogowego