Unia dofinansowała łącznie 93 projekty, na które w sumie przyznano wspomniane już 43 mld zł. GDDKiA deklaruje jednak, że posiada większe możliwości wykorzystania środków unijnych w stosunku do tych faktycznie pozyskanych. Jest gotowa przedstawić i przeprowadzić procedurę dofinansowania ze środków UE dla inwestycji, których wkład UE wynosi w sumie około 46 mld zł.

Dyrekcja informuje także, że w ramach programu POIiŚ zawarła 72 umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Są one już wdrażane i rozliczane. W trakcie rozpatrywania jest kolejnych pięć wniosków. Wdrażanie (realizacja) oraz rozliczanie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023 r. Wkład UE w ramach ww. wniosków wynosi około 33,3 mld zł. GDDKiA rozliczyła już finansowo około 77 proc. przyznanych środków.

Łączna wartość inwestycji, dla których zawarto umowy o dofinansowanie, wynosi około 78 mld zł, z czego koszty kwalifikowane to około 43,5 mld zł oraz wkład UE to około 37 mld zł.

Do końca 2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje podpisać pięć kolejnych umów o dofinansowanie. Jeśli uda się to wykonać, zakontraktowanych zostanie ok. 90 proc. dostępnych dla GDDKiA środków. W ramach projektów objętych dofinansowaniem przewidziane jest wybudowanie ponad 1 950 km dróg krajowych - ok. 160 km autostrad i 1 590 km dróg ekspresowych.