Nie do końca doprecyzowane zmiany mogą doprowadzić do wielkiego zamieszania. Jeśli przypomnimy, że do 10 września 2010 r. kierowcy o najdłuższym stażu, a więc ci, którzy uprawnienia do prowadzenia ciężarówki uzyskali przed 1980 r. muszą ukończyć szkolenie okresowe zgodnie z nowymi zasadami, to należy uświadomić sobie, że stosunkowo liczna grupa kierowców może skorzystać jednak z możliwości wcześniejszego zakończenia pracy.

Kwalifikacja co 5 lat

Warunki, jakie musi spełniać kierowca, aby pracować jako kierowca zawodowy w firmie transportowej to nie tylko posiadanie "odpowiedniej" kategorii prawa jazdy lecz również ukończenie właściwego szkolenia. Warunki, jakie musi spełniać kierowca określono w rozdziale 7a "Kierowcy wykonujący przewóz drogowy" ustawy o transporcie drogowym jak również w rozporządzeniu w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Przyjrzyjmy się dokładniej nowemu systemowi szkoleń, któremu obowiązkowo będzie podlegał każdy kierowca zawodowy. Nie tylko jednorazowo, lecz co pięć lat będzie zobowiązany odnowić uprawnienia. Nawet w przypadku wykonywania przewozów na potrzeby własne kierowca musi ukończyć szkolenie.

Kwalifikacja wstępna dotyczy kierowców, którzy uzyskali po raz pierwszy uprawnienia kategorii C lub C1 po 10 września 2009 r.

Szkolenia okresowe

Zgodnie z art. 39d ust. 2 ustawy o transporcie drogowym, kierowca obowiązany jest co pięć lat - począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej - ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego składa się z:

a) 21 godzin - moduł obowiązkowy,

b) 14 godzin - 2 bloki po 7 godzin każdy do wyboru z grupy tematów.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie cyklu zajęć, zrealizowane w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł (7h).

Termin, w którym kierowcy będą musieli odbyć pierwsze szkolenie kresowe jest uzależniony od daty uzyskania przez nich prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie określonym w przepisach, które podajemy w tabelach.

Emerytury pomostowe

Wątpliwości wzbudza ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Zgodnie z jej zapisami od 1 stycznia 2010 r. wszystkie firmy zatrudniające pracowników mających prawo do świadczeń pomostowych będą płacić dodatkową składkę w wysokości 1,5 proc. podstawy wymiaru składek.

W załączniku nr 2 do tej ustawy pod tytułem: "Wykaz prac o szczególnym charakterze" umieszczono pod punktem 10 następujący zapis: "Prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r."

W związku z brzmieniem zapisu pojawia się kilka pytań? Przede wszystkim, czy ta regulacja dotyczy wyłącznie kierowców wykonujących wyłącznie przewozy ciągle (np. jeżdżących z cysternami) ? A może dotyczy to tych, którzy dokonują tych przewozów sporadycznie (np. raz w tygodniu) ? A może sam fakt posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu z ładunkiem ADR wystarczy? Wystąpiliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z prośbą o interpretacje.

Wprowadzone zmiany pozwalają takim kierowcom kończyć pracę pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym. Kobiety mogą więc na nie przechodzić, mając 55 lat, mężczyźni - 60. Teraz pytanie - ilu kierowców posiadających uprawnienia ADR, którzy będą zmuszeniu do ukończenia szkolenia okresowego do 10 września 2010 r. postanowi jednak nie pójść na to szkolenie, lecz skorzystają z możliwości wcześniejszego zostania emerytem? Czas pokaże.