Od początku funkcjonowania, czyli już od przeszło 17 lat, do Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych wpływa coraz więcej pisemnych skarg na firmy ubezpieczeniowe. Podczas gdy w 1996 roku było ich nieco ponad 1000, w roku ubiegłym wpłynęło ich przeszło 15 razy więcej. Wśród nich, niezmiennie, najwięcej (ok. 60 proc.) jest skarg dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych. W 2012 roku  było ich ponad 8,1 tys.

Konsumenci najczęściej skarżyli się na opieszałe prowadzenie postępowań odszkodowawczych, niedostateczne informowanie o dokumentach wymaganych w związku z likwidacją szkody, odmowę uznania części roszczeń odszkodowawczych lub całkowitą odmowę wypłaty odszkodowania. Dominowały skargi na obowiązkowe OC.

- W 2012 roku w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych najwięcej spraw odnotowano na obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: 4907 skarg (32,1 proc.). W zakresie tych skarg konsumenci zgłaszali uwagi odnośnie m.in. sposobu likwidacji szkody metodą szkody całkowitej. Wskazywali, iż ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku/pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną cenę - informuje biuro Rzecznika Ubezpieczonych.

Wysoka składka, mała ochrona?

Wśród skarg na ubezpieczenia komunikacyjne, niemałą grupę stanowią także zażalenia na ubezpieczenie AC.

- Wysoka pozycja w zakresie liczebności skarg w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych przypadła problemom odnoszącym się do ubezpieczeń autocasco: 1327 spraw (8,7 proc.). Najczęściej podnoszone zarzuty w skargach dotyczyły sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania, interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Konsumenci wskazywali również na zbyt rygorystyczne zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, skutkujące całkowitą odmową wypłaty odszkodowania oraz kwestii związanych z podatkiem VAT - informuje biuro Rzecznika Ubezpieczonych.

Choć wydawać by się mogło, że płacona rocznie dość skądinąd wysoka kwota powinna gwarantować kierowcom bezpieczeństwo i spokojny sen, okazuje się, że nie do końca tak jest.

Rażące niedbalstwo

Jedną z najbardziej popularnych wymówek dotyczących odmowy wypłaty odszkodowania ubezpieczenia AC jest "rażące niedbalstwo". Oto przykład. Poszkodowany Pan X zgłosił szkodę z AC polegającą na uszkodzeniu klapy bagażnika. W zgłoszeniu szkody krótko opisał, że wycofywał z otwartą klapą, uderzył nią o framugę drzwi, co spowodowało jej uszkodzenie.

Po zakończeniu likwidacji szkody zaskoczony Pan X otrzymał decyzję odmowną z uzasadnieniem, że jego zachowanie należy uznać za rażąco niedbałe, gdyż przed jazdą nie dokonał lustracji pojazdu pod kątem możliwości rozpoczęcia bezpiecznej jazdy. Nikt nie zadał sobie trudu, aby dokładnie zbadać stan faktyczny tej szkody i dopiero na tej podstawie wydać stanowisko.

W tym konkretnym przypadku całe zdarzenie miało miejsce w garażu, kierujący Pan X wypakowywał z bagażnika pojazdu (wersja kombi) bagaże. W trakcie wykonywania czynności do Pana X  zadzwonił telefon, odebrał i prowadził rozmowę służbową. Po jej zakończeniu wsiadł do samochodu, uruchomił silnik i zaczął wycofywać.  Przez nieuwagę zapomniał, że nie zamknął pokrywy bagażnika, nie zauważył też tego w lusterku wstecznym, ponieważ klapa w pojeździe kombi podnosi się do góry i nie przesłania widoku, jak w pojazdach wersji sedan. Wycofując powoli, nagle poczuł opór, zatrzymał pojazd i wówczas okazało się, że doszło do uderzenia pokrywy bagażnika o framugę drzwi, a tym samym do jej uszkodzenia.

- Nasuwa się pytanie, czy ubezpieczyciel uważał, że działanie Pana X było wynikiem nonszalancji, że Pan X zdawał sobie sprawę ze skutków, jakie przyniesie jego zachowanie? Chyba nie. Pan X nie cofał celowo z otwartym bagażnikiem. W ogóle nie spodziewał się, że może dojść do szkody. Stosując takie kryteria oceny rażącego niedbalstwa, jak ubezpieczyciel z naszego przykładu, to odmowy wypłaty odszkodowania powinny następować w każdym przypadku szkody powstałej w trakcie cofania pojazdu czy też uszkodzenia pojazdu o widoczne przeszkody - uważa Sabina Rerutko, specjalista ds. oceny ryzyka z Kancelarii Brokerskiej Aspergo.

A to byłaby prosta droga do tego, aby w każdej sytuacji, gdy do szkody dochodzi wtedy, kiedy kierujący nie miał zamiaru, ale jednak niewłaściwie ocenił całokształt spraw związanych ze swoim postępowaniem i popełnił błąd, wydawać decyzje o odmowie wypłaty odszkodowania. A chyba nie to jest celem dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu w zakresie AC. Chodzi przecież przede wszystkim o zabezpieczenie posiadacza pojazdu przed skutkami szkód popełnionych właśnie z jego winy i zaniedbań - dodaje ekspert.

Franszyza integralna

Brzmiące tajemniczo słowa, które osobom wykupującym ubezpieczenie AC niewiele mówią, dopóki nie dostaną pisma, wyjaśniającego powody odmowy wypłaty odszkodowania, to kolejna pułapka, czyhająca na klientów.

- Franszyza integralna to określona w ogólnych warunkach ubezpieczenia granica wysokości szkody, do której ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania - poszkodowany sam pokrywa koszty takiej szkody. Problem ten dotyczy głównie niedużych szkód, ale mogących w znaczący sposób wpłynąć na finanse domowe poszkodowanego - informuje Sabina Rerutko z Aspergo. I podaje przykład.

"Szkoda polegała na uszkodzeniu szyby czołowej, w wyniku uderzenia kamieniem. Poszkodowany zgłosił szybko szkodę z AC. Dowiedział się, że może wymienić szybę  po wcześniejszym zabezpieczeniu dokumentacji fotograficznej uszkodzonego pojazdu. Dowiedział się również, że wystarczy później przedstawić ubezpieczycielowi fakturę za wymianę, aby ten zwrócił koszty w ciągu ustawowych 30 dni. Samochód był mu niezbędny do pracy, więc chciał jak najszybciej naprawić szkodę.  Udał się do serwisu, gdzie koszty wymiany szyby określono na poziomie ok. 1200 zł.

W związku z tym, że samochód nie był już na gwarancji, a poszkodowany musiał wyłożyć najpierw swoje pieniądze, żeby potem dostać ich zwrot od ubezpieczyciela, zrobił jeszcze rozeznanie w kilku firmach i znalazł, wydawało mu się, korzystną i dla siebie, i dla ubezpieczyciela ofertę naprawy na poziomie ok. 700 zł. Podjął decyzję o wyborze tego warsztatu. Wymienił szybę, zapłacił 700 zł i wysłał fakturę do ubezpieczyciela, czekając na zwrot.

W ustawowym terminie, zamiast pieniędzy, dostał odmowę wypłaty odszkodowania, z uwagi na fakt, że wartość szkody nie przekroczyła franszyzy integralnej określonej w OWU, a w tym konkretnym przypadku ustalonej na poziomie 10 proc. sumy ubezpieczenia pojazdu. Jako że pojazd ubezpieczony był na kwotę ok. 72 000 zł, franszyza ta wyniosła 720 zł. Tym samym szkoda opiewała na niższą kwotę i odszkodowanie w myśl OWU nie było należne."

Takich spraw jest tysiące, o czym mogą świadczyć napływające do Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych skargi. Warto jednak pamiętać, że przed wieloma pułapkami ubezpieczycieli, możemy zawczasu się zabezpieczyć.

- Istotne jest, aby dość szczegółowo opisywać okoliczności, w jakich doszło do szkody, bo nawet początkowo podobne stany faktyczne, mogą zostać odmiennie zinterpretowane. Ważne jest także, aby zapoznać się z OWU i wiedzieć, jaka jest wysokość tej dla wielu  nieszczęsnej franszyzy integralnej. Czasami brakuje kilku złotych, żeby odszkodowanie mogło zostać wypłacone w pełnej wysokości poniesionych kosztów - doradza Sabina Rerutko.