Co prawda rozporządzenie ministra sprawiedliwości dopuszcza taką możliwość, poprzez zapis: Organ postępowania zapewnia w czasie badania oraz wykonywania czynności asystę, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia badania lub wykonania czynności, gdy zachodzi potrzeba zastosowania wobec osoby przymusu bezpośredniego, albo na wniosek przeprowadzającego badanie lub wykonującego czynności.

Jednak Trybunał Konstytucyjny przychylił się do twierdzenia zawartego we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, że  jest to działanie niezgodne, a takie regulacje mogą wynikać wyłącznie z ustawy, a nie z rozporządzenia.

Tym samym, w myśl art. 74 § 1 k. p. k. oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczenia dowodów na swoją niekorzyść. Ale nie może odmówić wszystkich badań…

Z art. 74 § 2 k.p.k. wynika natomiast, że oskarżony jest jednak obowiązany poddać się:

1) oględzinom zewnętrznym ciała oraz innym badaniom niepołączonym z naruszeniem integralności ciała; wolno także w szczególności od oskarżonego pobrać odciski, fotografować go oraz okazać w celach rozpoznawczych innym osobom,

2) badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz badaniom połączonym z dokonaniem zabiegów na jego ciele, z wyjątkiem chirurgicznych, pod warunkiem, że dokonywane są przez uprawnionego do tego pracownika służby zdrowia z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej i nie zagrażają zdrowiu oskarżonego, jeżeli przeprowadzenie tych badań jest nieodzowne; w szczególności oskarżony jest obowiązany przy zachowaniu tych warunków poddać się pobraniu krwi, włosów lub wydzielin organizmu, z zastrzeżeniem pkt 3,

3) pobraniu przez funkcjonariusza Policji wymazu ze śluzówki policzków, jeżeli jest to nieodzowne i nie zachodzi obawa, że zagrażałoby to zdrowiu oskarżonego lub innych osób. – czytamy we wniosku RPO.

Mówić prościej policja, zdaniem RPO, nie może np.: przytrzymywać osoby tak, by lekarz mógł pobrać krew. Nawet w sytuacji, kiedy jest uzasadnione podejrzenie  upojenia alkoholowego u zatrzymanego kierowcy.

Co dalej z tym bublem prawnym?  Prawnicy nie kryją zaskoczenia, a prokuratorzy zmuszają Ministerstwo do podjęcia jak najszybciej sensownych kroków, ponieważ przez pijanych kierowców giną niewinne osoby, a w sądzie przede wszystkim wynik z badania krwi jest podstawą do ewentualnego ukarania. A teraz? Słowo przeciwko słowu.

W obronie na ataki, Ministerstwo Sprawiedliwości wydało specjalne oświadczenie, które wskazuje na zapis regulujący ten problem?

- Ustawa ta weszła w życie 5 czerwca 2013 r. Zgodnie z art. 11. tej ustawy środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia, co najmniej jednego z następujących działań: wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem – możemy przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa.

Jak dalej twierdzi MS, na podstawie tego artykułu, policja może po wydaniu polecenia np. przytrzymać rękę.

"Te zasady stosowania środków określa już ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Jednak dla zwiększenia przejrzystości Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się wprost w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania karnego do art. 74 wpisać możliwość użycia siły.” – czytamy dalej w ministerialnym oświadczeniu.

Jak ma brzmieć zapis za kilkanaście miesięcy?

"Oskarżonego lub osobę podejrzaną wzywa się do poddania się obowiązkom wynikającym z § 2 i 3. W razie odmowy poddania się tym obowiązkom oskarżonego lub osobę podejrzaną można zatrzymać i przymusowo doprowadzić, a także stosować wobec nich siłę fizyczną lub środki techniczne służące obezwładnieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności."

Kto ma rację? Nie wiadomo. Z pewnością, po kontrowersyjnych zatrzymaniach i przymusowym poddaniu się badaniom krwi, posypie się fala pozwów przeciwko policji za użycie siły, by zmusić do badania. Tak może być przynajmniej do 2015 roku. Mamy nadzieję, że przez tego bubla nikt na drodze nie zginie…