Au­to­ma­tycz­na skrzy­nia bie­gów, re­flek­to­ry kse­no­no­we, elek­trycz­nie od­su­wa­ne bocz­ne drzwi, elektrycz­nie re­gu­lo­wa­ne i pod­grze­wa­ne przed­nie fo­te­le, au­to­ma­tyc­zna kli­ma­ty­za­cja... Nie, to nie jest li­sta wy­po­sa­że­nia re­pre­zen­ta­cyj­nej li­mu­zy­ny, a rów­nie re­pre­zen­ta­cyj­ne­go va­na. Peu­ge­ot 807 Pullman ma to wszyst­ko w stan­dar­dzie i jesz­cze wie­le in­nych do­dat­ków, któ­re na pew­no nie są kierow­cy nie­zbęd­ne, a świad­czą ra­czej o po­trze­bie po­dróż­nych. Pa­sa­że­ro­wie ma­ją w Pul­l­ma­nie zdecydowanie lep­sze wa­run­ki po­dró­żo­wa­nia niż kie­row­ca, zupełnie inaczej niż w więk­szości wielkich limuzyn.

Peugeot 807 V6 – z tyłu wy­god­niej niż z przo­du

Po­wyż­sze stwier­dze­nie nie jest żad­ną po­myłką w od­nie­sie­niu do Peu­ge­ota 807. Dwa in­dy­wi­du­al­ne fo­te­le w dru­gim rzę­dzie roz­piesz­cza­ją mięk­kim we­lu­rem i prze­strze­nią nie­osią­gal­ną dla se­da­nów dum­nie zwa­nych re­pre­zen­ta­cyj­ny­mi. Na wra­że­nie swo­bo­dy wpływ ma pła­ska podło­ga. Żad­ne­go tune­lu, a przy wy­sia­da­niu nie trze­ba prze­kła­dać no­gi nad wy­so­kim pro­giem. Do te­go au­ta się wchodzi, a nie wsia­da!

Sa­mo za­ję­cie miejsc też nie jest zwy­czaj­ne. Pa­sa­żer „807” nie mu­si zaj­mo­wać się tak pry­mi­tyw­ny­mi czyn­no­ścia­mi, jak otwie­ra­nie drzwi, bo zro­bi to za nie­go sil­nik elek­trycz­ny po na­ci­śnię­ciu przy­ci­sku. Trze­ba tyl­ko uwa­żać, bo nie ma tu­taj żad­nej fo­to­ko­mór­ki i drzwi mo­gą przy­ciąć pa­sa­że­ra przy wsiada­niu.

O tym, że jest to au­to stwo­rzo­ne z my­ślą o pa­sa­że­rach, prze­ko­nać się moż­na po za­ję­ciu miej­sca za kie­row­ni­cą. Po­za tym, że wszyst­ko wy­glą­da tu dość dziw­nie, na miej­scu kie­row­cy jest cia­sno. Właśnie tak. Ow­szem, cały sa­mo­chód jest wiel­ki, ale miej­sce kie­row­cy i pa­sa­że­ra tak nie­for­tun­nie roz­pla­no­wa­no, że na no­gi po­zo­sta­je bar­dzo nie­wie­le miej­sca. I o ile za re­gu­lo­wa­ną w dwóch płaszczy­znach kie­row­ni­cą moż­na jesz­cze od bie­dy usiąść w mia­rę wy­god­nie, to miej­sce pa­sa­że­ra jest zwy­czaj­nie cia­sne. Dla­cze­go? To pro­ste. Kon­struk­to­rzy Eu­ro­va­na, któ­re­go od­mia­ną jest Peugeot, chcie­li, by pa­sa­żer miał swo­bo­dę ru­chów po­dob­ną do kie­row­cy. A że pe­dały za­bie­ra­ją miejsce kie­row­cy, to że­by pa­sa­żer nie czuł się uprzy­wi­le­jo­wa­ny, po je­go stro­nie prze­su­nię­to miej­sce spo­czyn­ku stóp w kie­run­ku fo­te­la. Je­śli wziąć pod uwa­gę wy­go­dę, to roz­wią­za­nie to oka­zu­je się bezsen­sowne.

Wnę­trze w za­leż­no­ści od po­trzeb moż­na in­dy­wi­du­al­nie kształto­wać. Pro­du­cent obie­cu­je aż 47 warian­tów usta­wień fo­te­li. Moż­na je po­chy­lać, skła­dać, ob­ra­cać oraz de­mon­to­wać. Stan­dar­do­wo au­to wy­po­sa­żo­ne jest w 6 fo­te­li, za do­pła­tą mo­że­my za­mó­wić dwa do­dat­ko­we.

Peugeot 807 V6 – do dys­po­zy­cji po­nad 200 KM

Tak du­żą moc roz­wi­ja sze­ścio­cy­lin­dro­wy mo­tor Peu­ge­ota. Spo­ro. Ale jak się oka­zu­je, wca­le nie za du­żo. Osią­gom sa­mo­cho­du da­le­ko do spor­to­wych, ale prze­cież nie do spor­tu to au­to słu­ży, więc wszyst­ko po­win­no być w po­rząd­ku. Jed­nak trud­no nie wy­czuć, że au­to­mat po­że­ra część wi­go­ru jednost­ki na­pę­do­wej nad­zwy­czaj sku­tecz­nie i przy każ­dej oka­zji. Za­raz, ale prze­cież... No wła­śnie. We­dług da­nych pro­du­cen­ta 807 V6 roz­pę­dza się do „set­ki” w 11 s. Jak na va­na jest to wy­nik do­bry, a jak na va­na z au­to­ma­tem – na­wet bar­dzo do­bry. Ta­jem­ni­ca wra­żeń z jaz­dy sa­mo­cho­dem, któ­ry wca­le nie jest ospały, a ta­ki się cza­sem wy­da­je, le­ży w płyn­no­ści jaz­dy. Pul­l­man z au­to­ma­tem przyspie­sza i jeź­dzi tak płyn­nie i de­li­kat­nie, że przy­ro­stu pręd­ko­ści pra­wie się tu nie ­od­czu­wa. Dopiero rzut oka na nie­co dzi­wacz­ny pręd­ko­ścio­mierz uzmy­sła­wia, że sa­mo­chód rze­czy­wi­ście przy­spie­sza i to dość spraw­nie. Ta spraw­ność ma oczy­wi­ście swo­ją ce­nę: śre­dnie spa­la­nie 15 l/100 km w mie­ście to roz­sąd­na pro­gno­za, całkiem re­al­na przy spo­koj­nej jeź­dzie.

Peugeot 807 V6 – świet­nie ze­stro­jo­ne zawie­sze­nie

Zna­ną za­le­tą 807 jest układ jezd­ny, któ­ry dzię­ki za­sto­so­wa­niu sku­tecz­nych ha­mul­ców zy­skał no­wą broń do wal­ki z kon­ku­ren­ta­mi. Re­so­ro­wa­nie wprost ide­al­nie pa­su­je do kra­jo­wych dróg, jest „komforto­wo­-sztyw­ne”, a na tle więk­szo­ści kon­ku­ren­tów, wyłą­cza­jąc mo­że tych zza oce­anu, wręcz roz­piesz­cza kom­for­tem. Sz­tyw­ność za­wie­sze­nia po­zy­tyw­nie wpły­wa na pro­wa­dze­nie się au­ta na za­krę­tach. Eu­ro­van Peu­ge­ota nie boi się gwałtow­nej zmia­ny ob­cią­że­nia czy krę­tych ser­pen­tyn gór­skich. Aby na­wet nie­do­świa­dc­zony kie­row­ca nie miał kło­po­tów z utrzy­ma­niem sa­mo­cho­du w ryzach, pro­du­cent w tej wer­sji sil­ni­ko­wej stan­dar­do­wo mon­tu­je układ sta­bi­li­za­cji to­ru jaz­dy ESP.

Peu­ge­ot za­pew­nia nie­czę­sto spo­ty­ka­ną w ta­kim sa­mo­cho­dzie pre­cy­zję ukła­du kie­row­ni­cze­go, któ­ra bar­dzo się przy­da­je, bo­wiem w au­cie sie­dzi się wy­so­ko i wszel­kie ma­new­ry od­bie­ra się in­ten­syw­niej niż w sa­mo­cho­dach niż­szej kla­sy. To za­słu­ga m.in. pro­gre­syw­ne­go wspo­ma­ga­nia ukła­du kierownicze­go. 807 jest po­jaz­dem zwrot­nym.

Peugeot 807 V6 – eu­ro­van kosz­tu­je po­nad 166 tys. zł!

Fran­cu­zi nie przy­zwy­cza­ili nas do tak za­wrot­nych sum. Ale jak na dużą por­cję luk­su­su, ja­ką dostajemy, ku­pu­jąc całkiem stan­dar­do­wo wy­po­sa­żo­ne­go Peu­ge­ota 807 ST Pul­manna, su­ma ta okazu­je się zu­pełnie do przy­ję­cia. Co wię­cej, dla szczę­śli­wych po­sia­da­czy gru­bych port­fe­li, ta­ka cena mo­że być atrak­cyj­na!

Je­śli ktoś lu­bu­je się w ga­dże­tach, to mo­że au­to wy­po­sa­żyć w dość sze­ro­ką ga­mę do­dat­ko­wych elemen­tów. Na li­ście opcji znaj­du­je się jesz­cze skó­rza­na ta­pi­cer­ka, tem­po­mat, na­wi­ga­cja sa­te­li­tar­na, zmie­niar­ka CD i wie­le in­nych do­dat­ków uła­twia­ją­cych i uprzy­jem­nia­ją­cych kom­fort po­dró­żo­wa­nia.

W Peu­ge­ocie 807 mo­że­my czuć się bez­piecz­ni. Au­to uzy­skało naj­wyż­szą no­tę 5 gwiaz­dek w crash­-te­stach Eu­ro­-NCAP. Stan­dar­do­wo mo­del wy­po­sa­żo­ny jest w 2 czoło­we po­dusz­ki po­wietrz­ne, boczne, po­dwó­jne air­ba­gi i po­dusz­ki kur­ty­no­we w trzech rzę­dach. Każ­dy fo­tel ma trzy­punk­to­wy pas bez­pie­czeń­stwa i za­głó­wek.

Peugeot 807 V6 – dane techniczne:

Silnik Benzynowy V6/24
Pojemność 2946 ccm
Moc 204 KM
Moment obrotowy 285 Nm
Przyspieszenie 0-100 km/h 11 s
Prędkość maks. 205 km/h
Spalanie (miasto, trasa, średnie) 15,8/9,0/11,5 l/100 km
Wymiary (dł./szer./wys.) 4727/1850/1752 mm
Pojemność bagażnika 340/830/2948 l
Koła 205/60 R 16
Masa własna/ładowność 1859/681 kg