17 września zaczęły obowiązywać zmiany w prawie drogowym, w tym nowy taryfikator punktów karnych i podwójne stawki mandatów dla kierowców, którzy popełnią wykroczenie z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od popełnienia ostatniego wykroczenia. Zmiany wynikają z nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, które weszło w życie 1 stycznia 2022 r.

Zmiany w prawie obowiązują wszystkich kierowców, którzy jeżdżą po polskich drogach, także obcokrajowców pracujących w dużych miastach w przewozie osób na aplikację, z których wielu to obywatele m.in. Gruzji, Azerbejdżanu czy Ukrainy. Te same przepisy dotyczą cudzoziemców przejeżdżających przez Polskę tranzytem. Jednak w ich przypadku — jeśli nie posiadają oni stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski — sposób postępowania jest nieco inny.

"Polskie przepisy nie przewidują szczególnego traktowania kierowców zagranicznych, a zatem także postępowania wobec uprawnień do kierowania wydanych przez inne państwo niż Polska. Zagraniczni kierowcy odpowiadają więc na podobnych zasadach jak wszyscy inni kierujący na polskich drogach" — powiedział nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Dodał, że w przypadku ukarania mandatem tryb postępowania jest nieco odmienny. "W tym przypadku mówimy o mandacie karnym gotówkowym. Taka grzywna może być nałożona jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium RP lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu" — powiedział.

Opas zaznaczył, że taki mandat staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. "Odmowa przyjęcia mandatu bądź nieuiszczenie grzywny rodzi skutek prawny w postaci skierowania wniosku o ukaranie do sądu. W stosunku do osób przebywających jedynie czasowo na terytorium RP zachodzi uzasadniona obawa, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, dlatego w takich sytuacjach zastosowanie ma tryb przyspieszony" — poinformował.

Dalsza część tekstu pod materiałem wideo:

Dodał, że sąd skazując osobę czasowo przebywającą na terytorium RP, zarządza zatrzymanie jej paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, na czas do stawienia się do wykonania kary lub uiszczenia grzywny w terminie 3 dni, pod rygorem wykonania zastępczej kary aresztu.

"Aby ułatwić możliwość opłacenia mandatu, może być on uiszczony w formie bezgotówkowej za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń" — powiedział.

"Natomiast punkty karne gromadzone przez kierowców posiadających zagraniczne prawo jazdy są odnotowane na terytorium naszego kraju i nie obowiązują poza granicą Polski. Przekroczenie dozwolonego limitu skutkuje analogicznym konsekwencjami jak dla obywateli Polski" — zaznaczył.

Dodał, że w przypadku, gdy prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, a kierujący pojazdem nie posiada miejsca zamieszkania na terytorium Polski, zatrzymane prawo jazdy przekazane zostanie niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym. "W dalszej kolejności starosta przekaże zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane" — powiedział.

"Jeżeli kierujący ma jednak miejsce zamieszkania w Polsce, to wtedy zatrzymane prawo jazdy przekazane będzie nie później niż w ciągu 7 dni sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście" — podkreślił Opas.

Przepisy, które zaczęły obowiązywać 17 września, to drugi etap zmian w prawie drogowym, których celem — jak tłumaczył resort infrastruktury — jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jedną z ważniejszych zmian są przepisy dotyczące tzw. recydywy, w tym podwójne stawki mandatów za przekroczenie prędkości. Chodzi o sytuacje, gdy kierowca popełni wykroczenie z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od popełnienia ostatniego wykroczenia.

Kolejną zmianą jest nowy taryfikator punktów karnych. Wśród wykroczeń zagrożonych najwyższą liczbą punktów (obecnie 15) znalazły się m.in. naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych.

autor: Marcin Chomiuk