Przede wszystkim pamiętajmy, żeby wezwać policję, która sporządzi odpowiedni protokół. Potwierdzenie zdarzenia w notatce policyjnej przydać może nam się później w uzyskaniu odszkodowania. Nie próbujmy też usuwać zwierzyny na własną rękę, tym zajmą się odpowiednie służby.

Odpowiedzialność!

W celu uzyskania odszkodowania najważniejszym jest, aby udowodnić związek przyczynowo – skutkowy miedzy zaniedbaniem podmiotu odpowiedzialnego (np. zarządcy drogi, nadleśnictwa, właściciela gospodarstwa rolnego), a powstaniem szkody.

Co do zasady odpowiedzialność za zaistniałą szkodę powinien ponieść zarządca drogi czy też terenu, na którym doszło do kolizji. Ewentualnie odpowiadać może również właściciel zwierzęcia. W przypadku zwierząt hodowlanych, jeśli właścicielem jest rolnik, mamy prostą sytuację, gdyż możemy domagać się odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia OC tego właśnie rolnika lub też z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym właściciela zwierzęcia.

Znak ostrzegawczy A18 b "zwierzęta dzikie"

Ustalenie odpowiedzialności po kolizji z dziką zwierzyną jest już znacznie trudniejsze. Ważną kwestią jest w takim przypadku znak ostrzegawczy A18 b "zwierzęta dzikie". W sytuacji, gdy zarządca drogi odpowiednio jej nie oznakował lub też gdy teren należy do związku łowieckiego (a w chwili zdarzenia było organizowane polowanie), wówczas możemy ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC tych właśnie podmiotów.

Jeśli natomiast droga była prawidłowo oznakowana, nasze możliwości z wystąpieniem o odszkodowanie są znacznie mniejsze. Trudno bowiem wymagać zapewnienia od zarządcy drogi, że dzikie zwierze nigdy nie wtargnie na jezdnię. Co nam pozostaje? Możemy próbować wykazać winę zarządcy bądź dzierżawcy obwodu łowieckiego (zazwyczaj koło łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego), za niedochowanie ciążących na nich obowiązków w zakresie gospodarki zwierzyną łowną. Odszkodowanie skierować możemy również do właściwego podmiotu Skarbu Państwa (Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe bądź zarządu województwa).

Ubezpieczenie AC

Jeżeli często podróżujemy, warto się zastanowić nad wykupieniem ubezpieczenia AC, które zapewni nam szybką i bezproblemową wypłatę odszkodowania. Ubezpieczenie to obejmuje szkodę na pojeździe powstałe wskutek kolizji ze zwierzętami leśnymi i hodowlanymi.