Zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z dnia 22 maja 2003 r. Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Wystarczy, że sprawca wypadku  będzie miał we krwi co najmniej 0,2 promila alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila to tzw. stan po użyciu alkoholu) by spotkał go tzw. regres ubezpieczeniowy.

Ile to będzie kosztować?

Jak podkreśla prawnik z Kancelarii Prawnej Mentor Group, sprawca wypadku o którym mówimy, będzie zobligowany do zwrotu zakładowi ubezpieczeń pełnego odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela dla poszkodowanych. Wysokość tego odszkodowania zależy od rozmiarów spowodowanych szkód. Zatem jeśli w wypadku uległ zniszczeniu tylko samochód, wówczas regres będzie obejmował kwotę jego naprawy. Natomiast  w sytuacji, gdy w wypadku były osoby ranne, wówczas kwota regresu będzie dodatkowo zawierać wypłacone zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów opieki i leczenia, a także  inne uzasadnione roszczenia jak np. renta wyrównująca utracone zarobki.   Odszkodowanie należy się również osobom najbliższym ofiary śmiertelnej wypadku, tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 446 § 4 k.c.), oraz tytułem znacznego pogorszenie ich sytuacji życiowej (art. 446 § 3 k.c.). Niniejsze odszkodowania obok zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu na rzecz osoby, która je poniosła (art. 444 § 1 i 446 § 1 k.c.)  oraz renty alimentacyjnej (art. 446 § 2 k.c.) stanowią podstawowe świadczenia związane z zaspokojeniem krzywd osób najbliższych zmarłego.

Pasażer nietrzeźwego kierowcy

Niejednokrotnie zdarza się, że w wypadkach spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców poszkodowanymi są pasażerowie.  Trzeba pamiętać, że mogą oni domagać się stosownego odszkodowania od sprawcy wypadku (bądź jego ubezpieczyciela), z tym jednak zastrzeżeniem, że ich zachowanie może być potraktowane jako przyczynienie się do wypadku. Kwestia ta była już przedmiotem orzeczenia Sądu Najwyższego (wyrok SN z dnia 6 grudnia 1982 r., I CR 438/82), który stwierdził między innymi,  że w ocenie przyczynienia istotna jest świadomość pasażera. Zatem jeżeli pasażer jest świadomy, że kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości i pomimo tego decyduje się na jazdę pojazdem mechanicznym, wówczas  takie zachowanie może zostać uznane jako przyczynienie się do wypadku. W rezultacie prowadzić to może do pomniejszenia kwoty odszkodowania lub też  nawet jego nie przyznania. Przyczynienie określane jest w procentach, co w praktyce skutkuje tym, iż wszystkie wypłacane poszkodowanemu świadczenia zostaną zredukowane o ten właśnie, ustalony procent.

Zastanów się!

Kwoty które mają do zapłacenia nietrzeźwi kierowcy mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych. Dlatego warto uruchomić wyobraźnię i zastanowić się dwa razy zanim wsiądzie się za kierownicę po spożyciu alkoholu, bo może to być najdroższe piwo w życiu.